Character summon; propagate, transmit Definition
CHUAN2 ZHUAN4 Pinyin cyun4 zyun6 Jyutping DEN TEN On TSUTAERU Kun Hangul CEN Korean djhiuɛ̀n Tang truyền Viet
U+4F20 Simplified

Word
つたえ Reading Tsutae Romaji

Word
つとう Reading Tsutou Romaji

Word
でん Reading Den Romaji

Word
ふう Reading Fuu Romaji

Traditional Simplified
chuan2 Pinyin
to pass on English to spread English to transmit English to infect English to transfer English to circulate English to conduct (electricity) English

Traditional Simplified
zhuan4 Pinyin
biography English historical narrative English commentaries English relay station English

Traditional Simplified
chuan2 Pinyin
weitergeben, übermitteln (u.E.) (V) Deutsch

Traditional Simplified
zhuan4 Pinyin
Biographie, Lebenslauf (S) Deutsch

Literal
chuan2 Reading Pinyin zhuan4 Reading Pinyin テン Reading On デン Reading On つた.わる Reading Kun つた.える Reading Kun つた. Reading Kun つて Reading Kun jeon Reading Korean Reading Korean
summon Meaning propagate Meaning transmit Meaning


傳宝 Word
でんぽう Reading Denpou Romaji

傳保 Word
でんぼ Reading Denbo Romaji

傳寳 Word
でんぼう Reading Denbou Romaji

傳寳 Word
でんぽう Reading Denpou Romaji

傳寶 Word
でんぽう Reading Denpou Romaji

傳報 Traditional 传报 Simplified
chuan2 bao4 Pinyin
notification English memorial English


傳遍 Traditional 传遍 Simplified
chuan2 bian4 Pinyin
to spread widely English

傳遍 Traditional 传遍 Simplified
chuan2 bian4 Pinyin
verbreiten (u.E.) (V) Deutsch傳播 Traditional 传播 Simplified
chuan2 bo1 Pinyin
to disseminate English to propagate English to spread English


傳播者 Traditional 传播者 Simplified
chuan2 bo4 zhe3 Pinyin
Verbreiter (u.E.) (S) Deutsch

傳布 Traditional 传布 Simplified
chuan2 bu4 Pinyin
to spread English to hand down English to disseminate English

傳蔵 Word
でんぞう Reading Denzou Romaji

傳藏 Word
でんぞう Reading Denzou Romaji

傳昌 Word
でんしょう Reading Denshou Romaji

傳長 Word
でんちょう Reading Denchou Romaji


傳抄 Traditional 传抄 Simplified
chuan2 chao1 Pinyin
to circulate copies English to copy and pass on English


傳承 Traditional 传承 Simplified
chuan2 cheng2 Pinyin
weitergeben (u.E.) (V) Deutsch hinterlassen (u.E.) Deutsch


傳出 Traditional 传出 Simplified
chuan2 chu1 Pinyin
to transmit outwards English to disseminate English efferent (nerve) English

傳出來 Traditional 传出来 Simplified
zhuan4 chu1 lai5 Pinyin
verlauten (u.E.) (V) Deutsch


傳川 Word
つたがわ Reading Tsutagawa Romaji

傳次郎 Word
でんじろう Reading Denjirou Romaji

傳達 Traditional 传达 Simplified
chuan2 da2 Pinyin
to pass on English to convey English to relay English to transmit English transmission English

傳達 Traditional 传达 Simplified
chuan2 da2 Pinyin
weitergeben (u.E.) (V) Deutsch

傳達室 Traditional 传达室 Simplified
chuan2 da2 shi4 Pinyin
reception room English


傳達員 Traditional 传达员 Simplified
chuan2 da2 yuan2 Pinyin
usher English receptionist English

傳達員 Traditional 传达员 Simplified
chuan2 da2 yuan2 Pinyin
Platzanweiser (u.E.) (S) Deutsch


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 283 ms