Characters

Unicode 5.2
Character Definition lucky , fortunate
Pinyin JIAO3 YAO2 Jyutping giu1 giu2 hiu1 On KEU Kun YUKU UKAGAU MOTOMERU ITSUWARU Korean KYO
Variant U+50E5

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin jiao3
English by mere luck

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin jiao3 Reading On キョウ Reading Kun ゆ.く ; うかが .う ; もと . める ; いつわ .る Reading Korean gyo
Meaning lucky ; fortunate

Records 1 - 3 of 3 retrieved in 30 ms