Characters

Unicode 5.2
Character Definition sword , dagger , saber
Pinyin JIAN4 Jyutping gim3 On KEN Kun TSURUGI Hangul Korean KEM Tang *gi (u) æ̀m Viet kiếm
Simplified U+5251

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin jian4
English sword ; double-edged sword

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin jian4
Deutsch Schwert (S)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin jian4 Reading On ケン Reading Kun つるぎ Reading Korean geom Reading Korean
Meaning sword

劍拔弩張
CEDict 100318

劍拔弩張
HanDeDict 100318
Traditional 劍拔弩張 Simplified 剑拔弩张
Pinyin jian4 ba2 nu3 zhang1
Deutsch mit gezogenem Schwert (u.E.)

劍標
HanDeDict 100318
Traditional 劍標 Simplified 剑标
Pinyin jian4 biao1
Deutsch Dolch (u.E.) (S)

劍柄
CEDict 100318
Traditional 劍柄 Simplified 剑柄
Pinyin jian4 bing3
English sword hilt

劍持
JMnedict 100319
Word 劍持
Reading けんもち Romaji Kenmochi

劍齒虎
HanDeDict 100318
Traditional 劍齒虎 Simplified 剑齿虎
Pinyin jian4 chi3 hu3
Deutsch Säbelzahnkatzen (u.E.) ( Bio )


劍川
HanDeDict 100318
Traditional 劍川 Simplified 剑川
Pinyin jian4 chuan1
Deutsch Jianchuan ( Ort in Yunnan ) (u.E.) ( Eig , Geo )


劍道
HanDeDict 100318
Traditional 劍道 Simplified 剑道
Pinyin jian4 dao4
Deutsch Kendō (u.E.) ( Sport )

劍法
CEDict 100318
Traditional 劍法 Simplified 剑法
Pinyin jian4 fa3
English fencing ; sword-play

劍閣
CEDict 100318
Traditional 劍閣 Simplified 剑阁
Pinyin Jian4 ge2
English Jiange county in Guangyuan 廣元 | 广元 [ Guang3 yuan2 ], Sichuan

劍閣
HanDeDict 100318
Traditional 劍閣 Simplified 剑阁
Pinyin jian4 ge2
Deutsch Jiange ( Ort in Sichuan ) (u.E.) ( Eig , Geo )

劍閣縣
CEDict 100318
Traditional 劍閣縣 Simplified 剑阁县
Pinyin Jian4 ge2 xian4
English Jiange county in Guangyuan 廣元 | 广元 [ Guang3 yuan2 ], Sichuan

劍閣縣
HanDeDict 100318
Traditional 劍閣縣 Simplified 剑阁县
Pinyin jian4 ge2 xian4
Deutsch Kreis Jiange ( Provinz Sichuan , China ) (u.E.) ( Eig , Geo )


劍河
HanDeDict 100318
Traditional 劍河 Simplified 剑河
Pinyin jian4 he2
Deutsch Jianhe ( Ort in Guizhou ) (u.E.) ( Eig , Geo )


劍河縣
HanDeDict 100318
Traditional 劍河縣 Simplified 剑河县
Pinyin jian4 he2 xian4
Deutsch Kreis Jianhe ( Provinz Guizhou , China ) (u.E.) ( Eig , Geo )

劍魂
HanDeDict 100318
Traditional 劍魂 Simplified 剑魂
Pinyin jian4 hun2
Deutsch Soul Calibur (u.E.)

劍尖
CEDict 100318
Traditional 劍尖 Simplified 剑尖
Pinyin jian4 jian1
English point ; sharp end

劍客
CEDict 100318
Traditional 劍客 Simplified 剑客
Pinyin jian4 ke4
English fencer (i.e. sportsman involved in fencing )

劍客
HanDeDict 100318
Traditional 劍客 Simplified 剑客
Pinyin jian4 ke4
Deutsch Fechter (u.E.) (S)

劍蘭
HanDeDict 100318
Traditional 劍蘭 Simplified 剑兰
Pinyin jian4 lan2
Deutsch Gladiole (u.E.) (S)

劍龍
JMnedict 100319
Word 劍龍
Reading けんりゅう Romaji Kenryuu

劍龍
CEDict 100318
Traditional 劍龍 Simplified 剑龙
Pinyin jian4 long2
English stegosaurus

劍龍
HanDeDict 100318
Traditional 劍龍 Simplified 剑龙
Pinyin jian4 long2
Deutsch Stegosaurus (u.E.)

劍麻
CEDict 100318
Traditional 劍麻 Simplified 剑麻
Pinyin jian4 ma2
English sisal hemp

劍麻
HanDeDict 100318
Traditional 劍麻 Simplified 剑麻
Pinyin jian4 ma2
Deutsch Sisalhanf (S, Bio )

劍眉
HanDeDict 100318
Traditional 劍眉 Simplified 剑眉
Pinyin jian4 mei2
Deutsch geschwungene Augenbrauen (u.E.) (S)

劍橋
CEDict 100318
Traditional 劍橋 Simplified 剑桥
Pinyin Jian4 qiao2
English Cambridge , university city in England

劍橋
HanDeDict 100318
Traditional 劍橋 Simplified 剑桥
Pinyin jian4 qiao2
Deutsch Cambridge (u.E.) ( Geo )

劍橋大學
CEDict 100318
Traditional 劍橋大學 Simplified 剑桥大学
Pinyin Jian4 qiao2 Da4 xue2
English University of Cambridge

劍橋大學
HanDeDict 100318
Traditional 劍橋大學 Simplified 剑桥大学
Pinyin jian4 qiao2 da4 xue2
Deutsch Cambridge University (u.E.)


劍橋公爵
HanDeDict 100318
Traditional 劍橋公爵 Simplified 剑桥公爵
Pinyin jian4 qiao2 gong1 jue2
Deutsch Herzog von Cambridge (u.E.)

劍橋郡
HanDeDict 100318
Traditional 劍橋郡 Simplified 剑桥郡
Pinyin jian4 qiao2 jun4
Deutsch Cambridgeshire (u.E.)

劍身
CEDict 100318
Traditional 劍身 Simplified 剑身
Pinyin jian4 shen1
English sword blade

劍式濕度計
HanDeDict 100318
Traditional 劍式濕度計 Simplified 剑式湿度计
Pinyin jian4 shi4 shi1 du4 ji4
Deutsch Stechhygrometer (u.E.) (S)

劍術
CEDict 100318
Traditional 劍術 Simplified 剑术
Pinyin jian4 shu4
English fencing

劍術
HanDeDict 100318
Traditional 劍術 Simplified 剑术
Pinyin jian4 shu4
Deutsch Ausflüchte , einzäunend (u.E.) (S) ; Fechtkunst (u.E.) (S)

劍吻鯨科
HanDeDict 100318
Traditional 劍吻鯨科 Simplified 剑吻鲸科
Pinyin jian4 wen3 jing1 ke1
Deutsch Schnabelwale (u.E.)

劍吻鯊科
HanDeDict 100318
Traditional 劍吻鯊科 Simplified 剑吻鲨科
Pinyin jian4 wen3 sha1 ke1
Deutsch Koboldhai (u.E.) (S)

劍魚
HanDeDict 100318
Traditional 劍魚 Simplified 剑鱼
Pinyin jian4 yu2
Deutsch Platy (u.E.) ; Schwertfisch (u.E.)

劍魚屬
HanDeDict 100318
Traditional 劍魚屬 Simplified 剑鱼属
Pinyin jian4 yu2 shu3
Deutsch Xiphophorus (u.E.)

劍魚座
CEDict 100318
Traditional 劍魚座 Simplified 剑鱼座
Pinyin jian4 yu2 zuo4
English Dorado ( constellation )

Records 1 - 50 of 53 retrieved in 233 ms