Characters

Unicode 5.2
Character Definition open ; begin , commence ; explain
Pinyin QI3 Jyutping kai2 On KEI Kun HIRAKU Korean KYEY
Traditional U+5553 U+555F Variant U+5553

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin Qi3
English Qi son of Yu the Great [ Yu3 ], reported founder of the Xia Dynasty 夏朝 [ Xia4 Chao2 ] (c. 2070-c . 1600 BC )

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qi3
English to open ; to start ; to initiate ; to enlighten or awaken ; to state ; to inform

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qi3
Deutsch anfangen , beginnen (u.E.) ; anfangen , eröffnen (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin qi3 Reading On ケイ Reading Kun ひら .く Reading Korean gye
Meaning open ; begin ; commence ; explain

啟程
CEDict 100318
Traditional 啟程 Simplified 启程
Pinyin qi3 cheng2
English to set out on a journey

啟齒
HanDeDict 100318
Traditional 啟齒 Simplified 启齿
Pinyin qi3 chi3
Deutsch beginnen etwas zu erzählen (u.E.) (V)

啟德機場
CEDict 100318
Traditional 啟德機場 Simplified 启德机场
Pinyin Qi3 De2 Ji1 chang3
English Kai Tak Airport

啟德機場
HanDeDict 100318
Traditional 啟德機場 Simplified 启德机场
Pinyin qi3 de2 ji1 chang3
Deutsch Flughafen Kai Tak (u.E.)

啟迪
CEDict 100318
Traditional 啟迪 Simplified 启迪
Pinyin qi3 di2
English to edify ; enlightenment

啟迪
HanDeDict 100318
Traditional 啟迪 Simplified 启迪
Pinyin qi3 di2
Deutsch Anregung , Denkanstoss , zur Einsicht bringen , j-n zu etw anregen ; inspirieren (u.E.) (S)

啟迪學
HanDeDict 100318
Traditional 啟迪學 Simplified 启迪学
Pinyin qi3 di2 xue2
Deutsch heuristisch (u.E.) ( Adj )

啟東
CEDict 100318
Traditional 啟東 Simplified 启东
Pinyin Qi3 dong1
English Qidong county level city in Nantong 南通 [ Nan2​tong1 ], Jiangsu

啟東
HanDeDict 100318
Traditional 啟東 Simplified 启东
Pinyin qi3 dong1
Deutsch Qidong ( Stadt in Jiangsu ) (u.E.) ( Eig , Geo )

啟東市
CEDict 100318
Traditional 啟東市 Simplified 启东市
Pinyin Qi3 dong1 shi4
English Qidong county level city in Nantong 南通 [ Nan2​tong1 ], Jiangsu

啟動
CEDict 100318
Traditional 啟動 Simplified 启动
Pinyin qi3 dong4
English to start (a machine ) ; to set in movement ; to launch ( an operation ) ; to activate (a plan )

啟動
HanDeDict 100318
Traditional 啟動 Simplified 启动
Pinyin qi3 dong4
Deutsch Anlauf (u.E.) (S) ; Start (u.E.) (S) ; anfangen , beginnen (u.E.) (V) ; anlaufen (u.E.) (V) ; starten , anfahren (u.E.) (V)

啟動變阻器
HanDeDict 100318
Traditional 啟動變阻器 Simplified 启动变阻器
Pinyin qi3 dong4 bian4 zu3 qi4
Deutsch Anlasswiderstand (u.E.) (S)

啟動程式
HanDeDict 100318
Traditional 啟動程式 Simplified 启动程式
Pinyin qi3 dong4 cheng2 shi4
Deutsch Bootvorgang (u.E.) (S, EDV )

啟動廢紙
HanDeDict 100318
Traditional 啟動廢紙 Simplified 启动废纸
Pinyin qi3 dong4 fei4 zhi3
Deutsch Anfahrmakulatur (u.E.) (S)

啟動基金
HanDeDict 100318
Traditional 啟動基金 Simplified 启动基金
Pinyin qi3 dong4 ji1 jin1
Deutsch Anschubfinanzierung (S, Wirtsch )

啟動技術
CEDict 100318
Traditional 啟動技術 Simplified 启动技术
Pinyin qi3 dong4 ji4 shu4
English priming technique

啟動區
CEDict 100318
Traditional 啟動區 Simplified 启动区
Pinyin qi3 dong4 qu1
English boot sector ( computing )

啟動條件
HanDeDict 100318
Traditional 啟動條件 Simplified 启动条件
Pinyin qi3 dong4 tiao2 jian4
Deutsch Startbedingung (u.E.) (S)

啟動投資
HanDeDict 100318
Traditional 啟動投資 Simplified 启动投资
Pinyin qi3 dong4 tou2 zi1
Deutsch Erstinvestition (u.E.) (S)

啟動延遲
HanDeDict 100318
Traditional 啟動延遲 Simplified 启动延迟
Pinyin qi3 dong4 yan2 chi2
Deutsch Auslöseverzögerung (u.E.) (S)

啟動資本
HanDeDict 100318
Traditional 啟動資本 Simplified 启动资本
Pinyin qi3 dong4 zi1 ben3
Deutsch Startkapital (u.E.) (S)

啟動子
CEDict 100318
Traditional 啟動子 Simplified 启动子
Pinyin qi3 dong4 zi5
English promoter

啟動子
HanDeDict 100318
Traditional 啟動子 Simplified 启动子
Pinyin qi3 dong4 zi5
Deutsch Beförderer , Katalysator (u.E.) (S) ; Promotor (u.E.) (S)

啟動作業
CEDict 100318
Traditional 啟動作業 Simplified 启动作业
Pinyin qi3 dong4 zuo4 ye4
English priming task

啟發
CEDict 100318
Traditional 啟發 Simplified 启发
Pinyin qi3 fa1
English to enlighten ; to explain and arouse interest ; to inspire ; inspiration ; heuristic ( attributively ) ; to teach

啟發
HanDeDict 100318
Traditional 啟發 Simplified 启发
Pinyin qi3 fa1
Deutsch Illumination (u.E.) (S) ; erleuchten , inspirieren (u.E.) (V) ; erschließen (u.E.) (V)

啟發法
CEDict 100318
Traditional 啟發法 Simplified 启发法
Pinyin qi3 fa1 fa3
English heuristic method ; heuristics

啟發法
HanDeDict 100318
Traditional 啟發法 Simplified 启发法
Pinyin qi3 fa1 fa3
Deutsch Heuristik (u.E.) (S, Psych )

啟發靈感
HanDeDict 100318
Traditional 啟發靈感 Simplified 启发灵感
Pinyin qi3 fa1 ling2 gan3
Deutsch erregen (u.E.) (V)

啟發式
CEDict 100318
Traditional 啟發式 Simplified 启发式
Pinyin qi3 fa1 shi4
English heuristic

啟發式
HanDeDict 100318
Traditional 啟發式 Simplified 启发式
Pinyin qi3 fa1 shi4
Deutsch heuristisch (u.E.) ( Adj )

啟發式教育法
HanDeDict 100318
Traditional 啟發式教育法 Simplified 启发式教育法
Pinyin qi3 fa1 shi4 jiao4 yu4 fa3
Deutsch heuristisch (u.E.) ( Adj )

啟航
HanDeDict 100318
Traditional 啟航 Simplified 启航
Pinyin qi3 hang2
Deutsch auslaufen (u.E.) (V)

啟矇
CEDict 100318
Traditional 啟矇 Simplified 启蒙
Pinyin qi3 meng2
Variant 啟蒙 | 启蒙 [ qi3 meng2 ]
English to instruct the young


啟蒙
HanDeDict 100318
Traditional 啟蒙 Simplified 启蒙
Pinyin qi3 meng1
Deutsch einführen , jdn . etwas beibringen (u.E.) (V) ; erleuchtet (u.E.) ( Adj )

啟蒙時代
HanDeDict 100318
Traditional 啟蒙時代 Simplified 启蒙时代
Pinyin qi3 meng2 shi2 dai4
Deutsch Zeitalter der Aufklärung (u.E.) (S)

啟蒙運動
HanDeDict 100318
Traditional 啟蒙運動 Simplified 启蒙运动
Pinyin qi3 meng2 yun4 dong4
Deutsch Zeitalter der Aufklärung (u.E.) (S)


啟民可汗
HanDeDict 100318
Traditional 啟民可汗 Simplified 启民可汗
Pinyin qi3 min2 ke3 han4
Deutsch Qiren Khan (u.E.) ( Eig , Pers , - 609 )

啟明
CEDict 100318
Traditional 啟明 Simplified 启明
Pinyin Qi3 ming2
English classical Chinese name for planet Venus in the east before dawn

啟明星
CEDict 100318
Traditional 啟明星 Simplified 启明星
Pinyin qi3 ming2 xing1
English ( astronomy ) Venus

啓明星
HanDeDict 100318
Traditional 啓明星 Simplified 启明星
Pinyin qi2 ming2 xing1
Deutsch Venus ( Morgenstern ) (u.E.) (S)

啟示
CEDict 100318
Traditional 啟示 Simplified 启示
Pinyin qi3 shi4
English enlightenment ; revelation ; apocalypse

Records 1 - 50 of 65 retrieved in 238 ms