Character the bleating of the deer Definition
YOU1 Pinyin jau1 Jyutping IU YU AU EU On MUSEBU SAKEBU Kun Hangul YU Korean giəu Tang ạo Viet

Traditional Simplified
you1 Pinyin
bleating of the deer English

Literal
you1 Reading Pinyin Reading On オウ Reading On ユウ Reading On ヨウ Reading On むせ. Reading Kun さけ. Reading Kun yu Reading Korean
the bleating of the deer Meaning


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 121 ms