Characters

Unicode 5.2
Character Definition to yawn
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 On KA KYO KO KYOU KOU Kun HIRAKU AKUBISURU Hangul Korean KE Viet khứa

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qu1
English to yawn

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qu1
Deutsch gähnen (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin qu1 Reading On カ ; キョ ; コ ; キョウ ; コウ Reading Kun ひら .く ; あくび . する Reading Korean geo
Meaning to yawn

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 41 ms