Character roar Definition
HUO4 HUO1 Pinyin o2 wok6 Jyutping KAKU WAKU On WAMEKU AA Kun Hangul HOYK Korean quác Viet

Traditional Simplified
huo4 Pinyin
stunned and speechless English

Traditional Simplified
o3 Pinyin
(interj. of surprise) English


Literal
huo4 Reading Pinyin huo1 Reading Pinyin カク Reading On ワク Reading On わめ. Reading Kun ああ Reading Kun hoeg Reading Korean
roar Meaning


Records 1 - 5 of 5 retrieved in 122 ms