Characters

Unicode 5.2
Character Definition roar
Pinyin HUO4 HUO1 Jyutping o2 wok6 On KAKU WAKU Kun WAMEKU AA Hangul Korean HOYK Viet quác

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin huo4
English stunned and speechless

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin o3
English ( interj . of surprise )

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin o3
Deutsch ach was ( Ausruf , drückt Überraschung aus ) (u.E.) ( Int ) ; Oh! (u.E.) ( Int )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin huo4 ; huo1 Reading On カク ; ワク Reading Kun わめ .く ; ああ Reading Korean hoeg
Meaning roar

Records 1 - 5 of 5 retrieved in 14 ms