Character a boundary, a limit Definition
YAN2 SHAN1 Pinyin jin4 Jyutping SEN ZEN EN On HAKAMICHI NOBORU YAHARAGERUKONERU Kun Hangul YEN Korean

Traditional Simplified
shan1 Pinyin
to mix water with clay English

Traditional Simplified
yan2 Pinyin
boundary English

Traditional Simplified
yan2 Pinyin
Grenzlinie, Grenze (u.E.) (S) Deutsch

Literal
yan2 Reading Pinyin shan1 Reading Pinyin セン Reading On エン Reading On はかみち Reading Kun のぼ. Reading Kun やわら.げる Reading Kun .ねる Reading Kun yeon Reading Korean
boundary Meaning limit Meaning


Records 1 - 5 of 5 retrieved in 152 ms