Characters

Unicode 5.2
Character Definition a range of mountains in Hunan province
Pinyin YI2 NI4 Jyutping ji4 jik6 On GI GYOKU Kun SATOI Hangul Korean UY

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yi2
English name of a mountain in Hunan

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yi2 Reading On ギョク ; ギ Reading Kun さと .い Reading Korean eui ; eog Reading Korean ;
Meaning wise

Records 1 - 3 of 3 retrieved in 12 ms