Character to open out; to expand Definition
ZHA1 Pinyin zaa1 Jyutping TA On HIRAKU Kun

Traditional Simplified
zha1 Pinyin
to open out English to expand English

Traditional Simplified
zha1 Pinyin
ausweiten, erweitern (u.E.) Deutsch

Literal
zha1 Reading Pinyin Reading On ひら. Reading Kun
to open out Meaning to expand Meaning


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 171 ms