Character to swim; to move or rove freely Definition
YOU2 LIU2 Pinyin jau4 Jyutping YOU YO RYUU RU On HATAASHI Kun Hangul YU Korean

Traditional Simplified
you2 Pinyin
scallops along lower edge of flag English

Literal
you2 Reading Pinyin ヨウ Reading On Reading On リュウ Reading On Reading On ユウ Reading On はたあし Reading Kun yu Reading Korean
to swim Meaning to move freely Meaning to rove Meaning


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 27 ms