Character the vitreous glaze on china, porcelain, etc. Definition
YOU3 YOU1 Pinyin jau2 Jyutping YUU YU On KUROI Kun Hangul YU Korean ao Viet

Traditional Simplified
you3 Pinyin
the vitreous glaze on china, porcelain etc English

Literal
you3 Reading Pinyin ユウ Reading On Reading On くろ. Reading Kun yu Reading Korean
the vitreous glaze on china, porcelain, etc. Meaning


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 15 ms