Characters

Unicode 5.2
Character Definition beach , sea coast ; river bank
Pinyin BIN1 Jyutping ban1 On HIN HOU Kun HAMA Hangul Korean PIN Tang *bin
Simplified U+6EE8

JMnedict 100319
Word
Reading つるはま Romaji Tsuruhama

JMnedict 100319
Word
Reading はま Romaji Hama

JMnedict 100319
Word
Reading はまさき Romaji Hamasaki

JMnedict 100319
Word
Reading はまざき Romaji Hamazaki

JMnedict 100319
Word
Reading ひん Romaji Hin

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin bin1
English shore ; beach ; coast ; bank ; to border on

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin bin1
Deutsch nahe an einem Gewässer liegend (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin bin1 Reading On ヒン Reading Kun はま Reading Korean bin Reading Korean
Meaning beach ; sea coast ; river bank

濱ヶ関
JMnedict 100319
Word 濱ヶ関
Reading はまがせき Romaji Hamagaseki

濱ノ嶋
JMnedict 100319
Word 濱ノ嶋
Reading はまのしま Romaji Hamanoshima


濱ノ井
JMnedict 100319
Word 濱ノ井
Reading はまのい Romaji Hamanoi

濱ノ畔郷
JMnedict 100319

濱ノ上
JMnedict 100319
Word 濱ノ上
Reading はまのうえ Romaji Hamanoue

濱ノ石
JMnedict 100319
Word 濱ノ石
Reading はまのいし Romaji Hamanoishi

濱ノ音
JMnedict 100319
Word 濱ノ音
Reading はまのおと Romaji Hamanooto

濱ノ園
JMnedict 100319
Word 濱ノ園
Reading のむ Romaji Nomu

濱ノ園
JMnedict 100319
Word 濱ノ園
Reading はまのその Romaji Hamanosono

濱安
JMnedict 100319
Word 濱安
Reading はまやす Romaji Hamayasu

濱岸
JMnedict 100319
Word 濱岸
Reading はまぎし Romaji Hamagishi

濱暗
JMnedict 100319
Word 濱暗
Reading はまくら Romaji Hamakura

濱坂
JMnedict 100319
Word 濱坂
Reading はまさか Romaji Hamasaka

濱保
JMnedict 100319
Word 濱保
Reading はまやす Romaji Hamayasu

濱北
JMnedict 100319
Word 濱北
Reading はまきた Romaji Hamakita

濱貝
JMnedict 100319
Word 濱貝
Reading はまかい Romaji Hamakai

濱本
JMnedict 100319
Word 濱本
Reading はまもと Romaji Hamamoto

濱本敏孝
JMnedict 100319

濱比嘉
JMnedict 100319
Word 濱比嘉
Reading はまひが Romaji Hamahiga

濱邉
JMnedict 100319
Word 濱邉
Reading はまべ Romaji Hamabe

濱邊
JMnedict 100319
Word 濱邊
Reading はまべ Romaji Hamabe

濱波
JMnedict 100319
Word 濱波
Reading はまなみ Romaji Hamanami

濱部
JMnedict 100319
Word 濱部
Reading はまべ Romaji Hamabe

濱菜
JMnedict 100319
Word 濱菜
Reading はまな Romaji Hamana

濱倉
JMnedict 100319
Word 濱倉
Reading はまくら Romaji Hamakura

濱操
JMnedict 100319
Word 濱操
Reading はまぐり Romaji Hamaguri

濱長
JMnedict 100319
Word 濱長
Reading はまちょう Romaji Hamachou

濱長
JMnedict 100319
Word 濱長
Reading はまなが Romaji Hamanaga

濱場
JMnedict 100319
Word 濱場
Reading はまば Romaji Hamaba

濱城
CEDict 100318
Traditional 濱城 Simplified 滨城
Pinyin Bin1 cheng2
English Bincheng district of Binzhou city濱州市 | 滨州市 [ Bin1 zhou1 shi4 ], Shandong

濱城區
CEDict 100318

濱城區
HanDeDict 100318
Traditional 濱城區 Simplified 滨城区
Pinyin bin1 cheng2 qu1
Deutsch Bincheng (u.E.) ( Geo )

濱池
JMnedict 100319
Word 濱池
Reading はまいけ Romaji Hamaike

濱沖
JMnedict 100319
Word 濱沖
Reading はまおき Romaji Hamaoki

濱出
JMnedict 100319
Word 濱出
Reading はまいで Romaji Hamaide

濱出
JMnedict 100319
Word 濱出
Reading はまで Romaji Hamade

濱川
JMnedict 100319
Word 濱川
Reading はまかわ Romaji Hamakawa

濱川
JMnedict 100319
Word 濱川
Reading はまがわ Romaji Hamagawa

濱湊
JMnedict 100319
Word 濱湊
Reading はまみなと Romaji Hamaminato

濱村
JMnedict 100319
Word 濱村
Reading はまむら Romaji Hamamura

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 123 ms