Character flames Definition
YAN4 BIAO1 YI4 Pinyin jim6 Jyutping EN KEKI KYAKU On HONOO Kun Hangul HYEK Korean

Traditional Simplified
yan4 Pinyin
|[yan4] Variant

Traditional Simplified
yan4 Pinyin
Flammen (u.E.) (S) Deutsch

Literal
yan4 Reading Pinyin エン Reading On ケキ Reading On キャク Reading On ほのお Reading Kun hyeog Reading Korean
flames Meaning blaze Meaning


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 128 ms