Character flame; brilliant, blazing Definition
YAN4 QIAN2 XUN2 Pinyin jim6 Jyutping EN SEN ZEN On HIKARI Kun

Traditional Simplified
yan4 Pinyin
flame English

Traditional Simplified
yan4 Pinyin
anmachen, Anpflaumerei (u.E.) (S) Deutsch

Literal
yan4 Reading Pinyin エン Reading On セン Reading On ひかり Reading Kun
flame Meaning brilliant Meaning blazing Meaning


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 575 ms