Characters

Unicode 5.2
Character Definition exclamation of admiration
Pinyin YI1 E1 WEI1 YI3 JI4 Jyutping ji1 On I Kun AU URUWASHII NAGAI Hangul Korean UY A Tang gyɛ

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yi1
English ( interj .)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yi1
Deutsch Yi (u.E.) ( Eig , Fam )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yi1 Reading On イ ; ア Reading Kun ああ Reading Korean eui ; a Reading Korean ;
Meaning luxuriant growth ; gentle ; docile

猗股
JMnedict 100319
Word 猗股
Reading いまた Romaji Imata

猗堂
JMnedict 100319
Word 猗堂
Reading いどう Romaji Idou

Records 1 - 6 of 6 retrieved in 28 ms