Characters

Unicode 5.2
Character Definition now , here ; this ; time , year
Pinyin ZI1 CI1 XUAN2 Jyutping ci4 zi1 On JI SHI KEN GEN Kun SHIGERU MASU MUSHIRO KOKONI Hangul Korean CA
Variant U+8332

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zi1
Variant | [ zi1 ]
English now ; here ; this ; time ; year

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zi1 Reading On シ ; ケン Reading Kun しげ .る ; ます ; むしろ ; ここに Reading Korean ja
Meaning now ; here ; this ; time ; year

Records 1 - 3 of 3 retrieved in 35 ms