Character rope Definition
YU4 JU2 Pinyin leot6 wat6 Jyutping KITSU ITSU ICHI KICHI On TSURUBINAWA Kun

Traditional Simplified
yu4 Pinyin
a well-rope English

Literal
yu4 Reading Pinyin キツ Reading On イツ Reading On イチ Reading On キチ Reading On つるべなわ Reading Kun
rope Meaning


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 19 ms