Characters

Unicode 5.2
Character Definition long ; dangling ; kerchief ; rope
Pinyin XI3 LI2 LI3 SHAI3 SHI1 SHI3 Jyutping saai2 On SHI RI SAI SHA Kun KAMIZUTSUMI TSUZUKU

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xi3
English long ; dangling ; kerchief ; rope

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xi3 Reading On シ ; リ ; サイ ; シャ Reading Kun かみづつみ ; つづ .く
Meaning long ; dangling ; kerchief ; rope

Records 1 - 3 of 3 retrieved in 18 ms