Character toothless rake for drawing earth over newly sown grain Definition
YOU1 Pinyin jau1 Jyutping YUU U On NARASU Kun Hangul WU Korean qiou Tang

Traditional Simplified
you1 Pinyin
harrow English

Traditional Simplified
you1 Pinyin
Egge, eggen (u.E.) (S) Deutsch

Literal
you1 Reading Pinyin ユウ Reading On Reading On .らす Reading Kun u Reading Korean
toothless rake for drawing earth Meaning


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 14 ms