Characters

Unicode 5.2
Character Definition now , here ; this ; time , year
Pinyin ZI1 CI1 Jyutping ci4 zi1 On JI SHI Kun SHIGERU MASU MUSHIRO Hangul Korean CA Tang *tziə dzhiə
Simplified U+5179 Variant U+7386


JMnedict 100319
Word
Reading しげる Romaji Shigeru

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zi1
English now ; here ; this ; time ; year

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zi1
Deutsch hiermit (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zi1 Reading On シ ; ジ Reading Kun ここ .に ; し. げる Reading Korean ja Reading Korean
Meaning here

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zi1
Variant | [ zi1 ]
English now ; here ; this ; time ; year

茲常
JMnedict 100319
Word 茲常
Reading しげつね Romaji Shigetsune

茲出
JMnedict 100319
Word 茲出
Reading しいで Romaji Shiide

茲出
JMnedict 100319
Word 茲出
Reading しで Romaji Shide

茲基
JMnedict 100319
Word 茲基
Reading これもと Romaji Koremoto

茲監
JMnedict 100319
Word 茲監
Reading これみ Romaji Koremi

茲建
JMnedict 100319
Word 茲建
Reading これたけ Romaji Koretake


茲藍
JMnedict 100319
Word 茲藍
Reading ここあ Romaji Kokoa

茲林
JMnedict 100319
Word 茲林
Reading じりん Romaji Jirin

茲林
JMnedict 100319
Word 茲林
Reading ちゃりむ Romaji Charimu

茲呂
JMnedict 100319
Word 茲呂
Reading こころ Romaji Kokoro

茲美
JMnedict 100319
Word 茲美
Reading ここみ Romaji Kokomi

茲明
JMnedict 100319
Word 茲明
Reading これあき Romaji Koreaki

茲事體大
CEDict 100318
Traditional 茲事體大 Simplified 兹事体大
Pinyin zi1 shi4 ti3 da4
English to have a serious matter at hand ( idiom )

茲沃勒
CEDict 100318
Traditional 茲沃勒 Simplified 兹沃勒
Pinyin Zi1 wo4 le4
English Zwolle ( Netherlands )

茲沃勒
HanDeDict 100318
Traditional 茲沃勒 Simplified 兹沃勒
Pinyin zi1 wo4 lei1
Deutsch Zwolle (u.E.) ( Geo )

茲亜
JMnedict 100319
Word 茲亜
Reading ここあ Romaji Kokoa

Records 1 - 24 of 24 retrieved in 96 ms