Characters

Unicode 5.2
Character Definition to cheat
Pinyin QI1 JI1 Jyutping hei1 On KI GI Kun AZAMUKU

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qi1
English deceive ; contrive

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qi1
Deutsch betrügen , trügen (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin qi1 Reading On Reading Kun あざむ .く
Meaning to cheat

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 37 ms