Characters

Unicode 5.2
Character Definition rise up ; raise up
Pinyin SU4 Jyutping suk1 On SHOKU SHUKU Kun TATSU Hangul Korean SO
Simplified U+8C21

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin su4
English composed ; rise ; to begin

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin su4
Deutsch anfangen , beginnen (u.E.) ; steigen , aufstehen (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin su4 Reading On ショク ; シュク Reading Kun た.つ Reading Korean sog Reading Korean
Meaning arise

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 32 ms