Character cart wheel with no spokes Definition
QUAN2 CHUN1 Pinyin cyun4 Jyutping SEN ZEN CHUN KEN GEN On Hangul CEN Korean
U+8F81 Simplified

Traditional Simplified
quan2 Pinyin
small English wheel without spokes English

Literal
quan2 Reading Pinyin セン Reading On チュン Reading On ケン Reading On jeon Reading Korean
cart wheel with no spokes Meaning


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 74 ms