Character construct, build, make, begin; prepare Definition
ZAO4 CAO4 CAO1 Pinyin cou3 cou5 zou6 Jyutping ZOU On TSUKURU ITARU NARU Kun Hangul CO Korean dzhɑ̌u tsɑ̀u Tang tạo Viet

Word
いたる Reading Itaru Romaji

Word
ぞうぞう Reading Zouzou Romaji

Word
つくり Reading Tsukuri Romaji

Word
つくる Reading Tsukuru Romaji

Word
らいぞう Reading Raizou Romaji

Traditional Simplified
zao4 Pinyin
to make English to build English to invent English to manufacture English


Literal
zao4 Reading Pinyin ゾウ Reading On つく. Reading Kun つく. Reading Kun -づく. Reading Kun ずくり Nanori づくり Nanori Nanori jo Reading Korean Reading Korean
create Meaning make Meaning structure Meaning physique Meaning créer Meaning fr fabriquer Meaning fr structure Meaning fr physique Meaning fr maquillage Meaning fr edificio Meaning es crear Meaning es construir Meaning es criar Meaning pt fazer Meaning pt estrutura Meaning pt psique Meaning pt

Traditional Simplified
zao4 Pinyin
, to make Variant
to build English to invent English to manufacture English

造り Word
つくり Reading
make-up Translation eng structure Translation eng physique Translation eng Struktur Translation ger Aufbau Translation ger Bau Translation ger Stil Translation ger Ausführung Translation ger Arbeit Translation ger Kostümierung Translation ger Kultur Translation ger Kultivierung \\ Translation ger {Kochk.} Sashimi Translation ger

作り Word 造り Word
づくり Reading
making Translation eng forming Translation eng cultivating Translation eng growing Translation eng form Translation eng appearance Translation eng


作り出す Word 造り出す Word 創り出す Word
つくりだす Reading
to manufacture Translation eng to produce Translation eng to raise (crops) Translation eng to invent Translation eng to dream up Translation eng herstellen Translation ger produzieren Translation ger mit der Herstellung beginnen Translation ger (1) выде́лывать Translation rus изготовля́ть Translation rus (2) выду́мывать Translation rus изобрета́ть Translation rus

作り付け Word 造り付け Word
つくりつけ Reading
fixed Translation eng built-in Translation eng fixture Translation eng

造り酒屋 Word 作り酒屋 Word 造酒屋 Word
つくりざかや Reading
sake brewer Translation eng sake brewery Translation eng Sake-Brauerei Translation ger

造り山 Word
つくりやま Reading Tsukuriyama Romaji

作り上げる Word 造り上げる Word
つくりあげる Reading
to make up Translation eng to fabricate Translation eng to build up Translation eng to complete Translation eng to construct Translation eng vollenden Translation ger ausarbeiten Translation ger ausbilden Translation ger zu Ende machen Translation ger erfinden Translation ger achever Translation fre construire Translation fre créer Translation fre fabriquer Translation fre faire Translation fre

造り手 Word 作り手 Word
つくりて Reading
maker Translation eng builder Translation eng creator Translation eng tenant farmer Translation eng Herstellender Translation ger Schaffender Translation ger

作る Word 造る Word 創る Word
つくる Reading
to make Translation eng to produce Translation eng to manufacture Translation eng to build Translation eng to construct Translation eng to prepare (food) Translation eng to brew (alcohol) Translation eng to raise Translation eng to grow Translation eng to cultivate Translation eng to train Translation eng to till Translation eng to draw up (a document) Translation eng to make out Translation eng to prepare Translation eng to write Translation eng to create (an artistic work, etc.) Translation eng to compose Translation eng to coin (a phrase) Translation eng to organize Translation eng to organise Translation eng to establish Translation eng to found Translation eng to have (a child) Translation eng to make up (one's face, etc.) Translation eng to fabricate (an excuse, etc.) Translation eng to form (a line, etc.) Translation eng to set (a record) Translation eng to commit (a sin, etc.) Translation eng machen Translation ger erzeugen Translation ger hervorbringen Translation ger herstellen Translation ger produzieren Translation ger anfertigen Translation ger schaffen Translation ger bilden Translation ger formen Translation ger gestalten Translation ger anbauen Translation ger komponieren Translation ger bilden Translation ger élaborer Translation fre établir Translation fre ajuster Translation fre construire Translation fre créer Translation fre cultiver Translation fre fabriquer Translation fre organiser Translation fre préparer Translation fre produire Translation fre réaliser Translation fre (1) изготовлять Translation rus делать Translation rus (2) строить Translation rus воздвигать Translation rus (3) сочинять Translation rus слагать Translation rus (4) выращивать Translation rus производить Translation rus (5) учреждать Translation rus устанавливать Translation rus
野菜を作る Crossref

造胞体 Word
ぞうほうたい Reading
sporophyte Translation eng
胞子体 Crossref

造本 Word
ぞうほん Reading
bookbinding or bookmaking Translation eng Buchherstellung Translation ger


造幣 Traditional 造币 Simplified
zao4 bi4 Pinyin
ausprägen (u.E.) (V) Deutsch

造幣 Word
ぞうへい Reading
coinage Translation eng mintage Translation eng Münzprägung Translation ger Herstellung von Münzen Translation ger

造幣局 Word
ぞうへいきょく Reading
(coin) mint Translation eng Münze Translation ger Münzstätte Translation ger Münzamt Translation ger Hôtel des Monnaies Translation fre造別当 Word
ぞうべっとう Reading Zoubettou Romaji

造兵 Word
ぞうへい Reading
manufacture of arms Translation eng Waffenherstellung Translation ger Waffenfabrikation Translation ger

造兵廠 Word
ぞうへいしょう Reading
armory Translation eng armoury Translation eng arms factory Translation eng arsenal Translation eng Waffenfabrik Translation ger Waffenwerkstatt Translation ger

造冊 Traditional 造册 Simplified
zao4 ce4 Pinyin
tabellarische Anordnung (u.E.) Deutsch

造場 Word
つくりば Reading Tsukuriba Romaji

造成 Word
ぞうせい Reading
creation Translation eng clearing Translation eng reclamation Translation eng Parzellierung Translation ger

造成 Traditional 造成 Simplified
zao4 cheng2 Pinyin
to bring about English to create English to cause English


造成灰塵 Traditional 造成灰尘 Simplified
zao4 cheng2 hui1 chen2 Pinyin
stauben (u.E.) (V) Deutsch
造出 Word
つくりで Reading Tsukuride Romaji

造船 Word
ぞうせん Reading
shipbuilding Translation eng Schiffbau Translation ger construction navale Translation fre

造船 Word
ぞうせん Reading Zousen Romaji

造船 Traditional 造船 Simplified
zao4 chuan2 Pinyin
shipbuilding English

造船 Traditional 造船 Simplified
zao4 chuan2 Pinyin
Schiffbau (u.E.) (S) Deutsch

造船廠 Traditional 造船厂 Simplified
zao4 chuan2 chang3 Pinyin
dockyard English shipyard English


Records 1 - 50 of 71 retrieved in 212 ms