Character minnow Definition
TIAO2 Pinyin tiu4 Jyutping CHOU JOU SHOU On HAYA Kun CO SO Korean
U+9CA6 Simplified

Word
はや Reading はえ Reading
minnow Translation eng shinner Translation eng

Traditional Simplified
tiao2 Pinyin
Korean sharpbelly (fish, Hemiculter leucisculus) English chub English

Literal
tiao2 Reading Pinyin チョウ Reading On ジョウ Reading On ショウ Reading On はや Reading Kun jo Reading Korean so Reading Korean
minnow Meaning


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 41 ms