Unicode 5.2
Character Definition capital city
Pinyin JING1 Jyutping ging1 On KYOU KEI KIN Kun MIYAKO Hangul Korean KYENG Tang giæng Viet kinh
Variant U+4EB0

Unicode 5.2
Character Definition straight ; pass
Pinyin JING4 Jyutping ging3 On GAU KYAU GEN GEI Kun ISOGU WAGI NAHOI KATAI Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition far
Pinyin JING4 LIANG4 Jyutping ging6 loeng6 On KEI KYOU RYOU OU Kun TSUYOI AKIRAKA TOOI MOTOMERU KISOHU Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition upset , pour out , overflow
Pinyin QING1 Jyutping king1 On KEI Kun KATAMUKU KATAMUKERU KUTSUGAESU Hangul Korean KYENG Tang *kiuɛng kiuɛng Viet khuynh
Simplified U+503E

Unicode 5.2
Character Definition warn ; warning
Pinyin JING3 Jyutping ging2 On KEI SHOU Kun IMASHIMERU Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition ( archaic form of U+70AF ) light , bright
Pinyin JIONG3 Jyutping gwing2 On KEI KYOU Kun AKIRAKA Hangul Korean KYENG Tang guěng

Unicode 5.2
Character Definition cut throat
Pinyin JING3 Jyutping ging2 On KEI Kun KUBIKIRU Hangul Korean KYENG
Simplified U+522D

Unicode 5.2
Character Definition strong , unyielding , tough , powerful
Pinyin JIN4 JING4 Jyutping ging3 ging6 On KEI Kun TSUYOI Hangul Korean KYENG Tang giɛ̀ng Viet cứng
Simplified U+52B2

Unicode 5.2
Character Definition strong , powerful , mighty ; violent
Pinyin QING2 Jyutping king4 On KEI Kun TSUYOI Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition noble , high officer
Pinyin QING1 Jyutping hing1 On KYOU KEI Kun KIMI Hangul Korean KYENG Tang *kiæng Viet khanh

Unicode 5.2
Character Definition choke ( with grief )
Pinyin GENG3 Jyutping ang2 gang2 On KOU Kun MUSEBU Hangul Korean KYENG Viet ngạnh

Unicode 5.2
Character Definition wilds
Pinyin JIONG1 Jyutping gwing1 On KEI KYOU Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition boundary , frontier ; area , region
Pinyin JING4 Jyutping ging2 On KYOU KEI Kun SAKAI Hangul Korean KYENG Viet cảnh

Unicode 5.2
Character Definition 7th heavenly stem
Pinyin GENG1 Jyutping gang1 On KOU Kun KANOE Hangul Korean KYENG Tang gæng Viet canh

Unicode 5.2
Character Definition narrow path ; diameter ; direct
Pinyin JING4 Jyutping ging3 On KEI Kun KOMICHI CHIKAMICHI MICHI Hangul Korean KYENG Tang *gèng
Simplified U+5F84

Unicode 5.2
Character Definition troubled , worried , distressed
Pinyin QIONG2 Jyutping king4 On KEI GYOU Kun UREERU Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition congratulate , celebrate
Pinyin QING4 Jyutping hing3 On KEI KYOU Kun YOI YOROKOBU Hangul Korean KYENG KANG Tang kiæ̀ng Viet khánh
Simplified U+5E86

Unicode 5.2
Character Definition rouse , awaken ; become conscious
Pinyin JING3 Jyutping ging2 gwing2 On KEI Kun SATORU Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING3 Jyutping ging2 On KEI KYOU KOU Kun TSUTSUSHIMU Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition a door bar placed outside a door
Pinyin JIONG1 JIONG3 Jyutping gwing1 gwing2 On KEI KYOU HEN Kun KANNUKI TOBIRA Hangul Korean KYENG Tang gueng

Unicode 5.2
Character Definition lift up , hold up , support
Pinyin QING2 Jyutping king4 On KEI GYOU Kun SASAGERU Hangul Korean KYENG Tang ghiæng

Unicode 5.2
Character Definition respect , honor ; respectfully
Pinyin JING4 Jyutping ging3 On KEI KYOU Kun UYAMAU Hangul Korean KYENG Tang *giæ̀ng Viet kính

Unicode 5.2
Character Definition scenery , view ; conditions
Pinyin JING3 YING3 Jyutping ging2 jing2 On KEI EI Kun KESHIKI KAGE Hangul Korean KYENG YENG Tang *giæ̌ng *qiæ̌ng Viet cảnh

Unicode 5.2
Character Definition bright
Pinyin JING3 On KEI KYOU Kun AKIRAKA Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition stem of flower , branch of plant
Pinyin GENG3 Jyutping gang2 gwaang2 On KOU KYOU Kun YAMANIRE Hangul Korean KYENG Tang gæ̌ng

Unicode 5.2
Character Definition stand for lamp ; frame for bow
Pinyin QING2 JING4 Jyutping king4 On KEI Kun YUDAME TOMOSHIBI TAKATSUKI Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition name of a river
Pinyin JING1 QING3 Jyutping ging1 On TEI KYOU Kun MIZO Hangul Korean KYENG Tang geng Viet kinh
Simplified U+6CFE

Unicode 5.2
Character Definition brilliance
Pinyin JIONG3 GENG3 GUI4 Jyutping gwai6 gwing2 On KEI KYOU EI YOU Kun ARAWARERU Hangul Korean KYENG
Variant U+803F

Unicode 5.2
Character Definition bright , brilliant , clear ; hot
Pinyin JIONG3 Jyutping gwing2 On KEI KYOU Kun AKIRAKA Hangul Korean KYENG
Variant U+70AF

Unicode 5.2
Character Definition orphan ; alone , desolate
Pinyin QIONG2 Jyutping king4 On KEI Kun HITORIMONO Hangul Korean KYENG
Variant U+7162

Unicode 5.2
Character Definition alone ; no friends or relatives
Pinyin QIONG2 Jyutping king4 On KEI Hangul Korean KYENG
Simplified U+8315

Unicode 5.2
Character Definition bright
Pinyin JIONG3 Jyutping gang2 gwing2 wing6 On KEI KYOU Kun HIGARI Hangul Korean KYENG
Simplified U+988E

Unicode 5.2
Character Definition luster of gem
Pinyin JING3 Jyutping ging2 On EI YOU KEI KYOU Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition a kind of jade
Pinyin JING3 Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition jade ; rare , precious ; elegant
Pinyin QIONG2 XUAN2 Jyutping king4 On KEI Kun TAMA Hangul Korean KYENG Tang ghiuɛng Viet sừng quỳnh
Simplified U+743C

Unicode 5.2
Character Definition plow , cultivate
Pinyin GENG1 Jyutping gaang1 On KOU Kun TAGAYASU Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition convulsions , fits
Pinyin JING4 Jyutping ging6 On KEI Kun HIKITSURU Hangul Korean KYENG
Simplified U+75C9

Unicode 5.2
Character Definition hard , firm , strong ; obstinate
Pinyin YING4 GENG3 Jyutping ngaang6 On KOU GOU Kun KATAI Hangul Korean KYENG Tang ngɛ̀ng Viet khư ngạnh
Variant U+5CFA

Unicode 5.2
Character Definition musical instrument ; musical stone
Pinyin QING4 QING3 Jyutping hing3 On KEI Kun UCHIISHI MUNASHII TSUKIRU Hangul Korean KYENG Tang kèng Viet khánh

Unicode 5.2
Character Definition finally , after all , at last
Pinyin JING4 Jyutping ging2 On KEI KYOU Kun OWARU WATARU TSUINI Hangul Korean KYENG Tang *giæ̀ng Viet cánh

Unicode 5.2
Character Definition contend , vie , compete
Pinyin JING4 Jyutping ging3 ging6 On KYOU KEI Kun KISOU SERU Hangul Korean KYENG Tang *ghiæ̀ng
Simplified U+7ADE Variant U+7AF8

Unicode 5.2
Character Definition contend , vie , compete
Pinyin JING4 On KEI Kun KISOU Hangul Korean KYENG
Variant U+7AF6

Unicode 5.2
Character Definition unlined garment , dust coat
Pinyin JIONG3 Jyutping gwing2 On KEI Kun HIKISHIMERU KIBISHII HITOEMONO Hangul Korean KYENG
Simplified U+4339

Unicode 5.2
Character Definition well rope
Pinyin GENG3 BING3 Jyutping gang2 On KOU KYOU HEI HYOI HAN Kun TSURUBINAWA Hangul Korean KYENG
Simplified U+7EE0

Unicode 5.2
Character Definition classic works ; pass through
Pinyin JING1 JING4 Jyutping ging1 On KEI KYOU Kun HERU TATEITO TSUNE Hangul Korean KYENG Tang *geng Viet kinh
Simplified U+7ECF Variant U+7D4C

Unicode 5.2
Character Definition exhaust , run out , use up ; empty
Pinyin QING4 Jyutping hing3 On KEI KYOU Kun MUNASHII Hangul Korean KYENG Viet khánh

Unicode 5.2
Character Definition plow , cultivate
Pinyin GENG1 Jyutping gaang1 gang1 On KOU Kun TAGAYASU Hangul Korean KYENG Tang *gɛng Viet canh

Unicode 5.2
Character Definition bright , shining ; have guts
Pinyin GENG3 Jyutping gang2 On KOU Kun HIKARI Hangul Korean KYENG Tang *gɛ̌ng
Variant U+7085

Unicode 5.2
Character Definition shinbone ; calf of leg
Pinyin JING4 KENG1 Jyutping ging3 hing5 On KEI Kun SUNE HAGI Hangul Korean KYENG Tang hèng hěng
Simplified U+80EB

Unicode 5.2
Character Definition stem , stalk
Pinyin JING1 YING1 Jyutping ging3 hang4 On KEI Kun KUKI Hangul Korean KYENG Tang *hɛng Viet hành
Simplified U+830E

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 194 ms