Character mix; intersect; exchange, communicate; deliver Definition
JIAO1 Pinyin gaau1 Jyutping KOU KYOU On MAJIWARU MAJIRU KAU Kun Hangul KYO Korean *gau gau Tang giao Viet

Character beautiful, handsome, good-looking Definition
JIAO3 JIAO1 Pinyin gaau2 Jyutping KOU KYOU On UTSUKUSHII Kun Hangul KYO Korean

Character sojourn, lodge Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping KYOU On TAKAI Kun Hangul KYO Korean quều Viet
U+4FA8 Simplified

Character bite, gnaw Definition
YAO3 JIAO1 Pinyin ngaau5 Jyutping KOU GOU YOU On KAMU Kun Hangul KYO Korean gǎu Tang rao Viet
U+9F69 Variant

Character tall, lofty; proud, stately Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping KYOU GYOU On TAKAI Kun Hangul KYO Korean ghyɛu Tang
U+4E54 Simplified

Character
JIAO1 Pinyin KEU On SAKEBU Kun Hangul KYO Korean

Character final exclamatory particle Definition
XIAO1 JIAO1 Pinyin haau1 Jyutping HAU HEU RAUROU BIU MIU On Hangul KYO Korean

Character shout Definition
JIAO4 Pinyin giu3 Jyutping KYOU KEKI KYAKU On HOERU SAKEBU YOBU NAKU Kun Hangul KYO Korean gèu Tang

Character bite, gnaw Definition
NIE4 Pinyin jit6 ngat6 ngit6 Jyutping GOU On KAJIRU KAMI Kun Hangul KYO Korean
U+556E Simplified U+9F67 Variant


Character seductive and loveable; tender Definition
JIAO1 Pinyin giu1 Jyutping KYOU On NAMAMEKASHII Kun Hangul KYO Korean *gyɛu Tang kiều Viet
U+5A07 Simplified

Character high pointed mountain Definition
JIAO4 QIAO2 Pinyin giu6 kiu4 Jyutping KYOU GYOU On Hangul KYO Korean
U+5CE4 Simplified

Character skillful, ingenious, clever Definition
QIAO3 Pinyin haau2 kiu2 Jyutping KOU On TAKUMI SATOI Kun Hangul KYO Korean kǎu Tang xảo Viet

Character be haughty, proud, arrogant Definition
JIAO1 Pinyin giu1 Jyutping KYOU On HOSHIIMAMA Kun Hangul KYO Korean

Character correct; to bend or twist; to feign; to raise (the hand) Definition
JIAO3 Pinyin giu2 giu6 Jyutping KYOU KOU On Hangul KYO Korean kéo Viet
U+6322 Simplified

Character disturb, agitate, stir up Definition
JIAO3 Pinyin gaau2 Jyutping KAKU KOU On MIDASU Kun Hangul KYO Korean gǎu Tang
U+6405 Simplified

Character teach Definition
JIAO4 JIAO1 Pinyin gaau3 Jyutping KYOU KOU On OSHIERU OSHIE Kun Hangul KYO Korean
U+6559 Variant

Character
JIAO3 Pinyin Hangul KYO Korean

Character
JIAO3 Pinyin Hangul KYO Korean


Character footbridge; toll, levy; monopoly Definition
QUE4 Pinyin kok3 Jyutping KAKU KOU KYOU On MARUKIBASHI Kun Hangul KYO Korean

Character bridge; beam, crosspiece Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping KYOU KOU On HASHI Kun Hangul KYO Korean *ghyɛu Tang kiều Viet
U+6865 Simplified

Character cunning, deceitful, treacherous Definition
JIAO3 XIAO4 Pinyin gaau2 Jyutping KOU KYOU On ZURUI WARUGASHIKO Kun Hangul KYO Korean gǎu Tang giảo Viet

Character white; bright, brilliant; clear Definition
JIAO3 Pinyin gaau2 Jyutping KOU KYOU On SHIROI KYOI Kun Hangul KYO Korean *gěu Tang

Character correct, rectify, straighten out Definition
JIAO3 JIAO1 Pinyin giu2 kiu2 Jyutping KYOU On ITSUWARU TAMERU Kun Hangul KYO Korean gyɛ̌u Tang kiểu Viet
U+77EB Simplified

Character barren land; sandy soil Definition
QIAO1 QIAO3 QIAO4 AO2 Pinyin haau1 Jyutping KOU KYOU On Hangul KYO Korean
U+7857 Simplified

Character pit, cellar Definition
JIAO4 ZAO4 Pinyin gaau3 Jyutping KOU On ANAGURA Kun Hangul KYO Korean

Character twist, wring; intertwine; winch Definition
JIAO3 XIAO2 JIAO4 Pinyin gaau2 Jyutping KOU KYOU On SHIMERU SHIBORU Kun Hangul KYO Korean giảo Viet
U+7EDE Simplified

Character turn up, lift, elevate, raise Definition
QIAO2 QIAO4 Pinyin kiu4 Jyutping GYOU On TSUMADATERU AGERU Kun Hangul KYO Korean ghiɛu Tang
U+7FD8 Simplified

Character glue, gum, resin, rubber Definition
JIAO1 JIAO3 Pinyin gaau1 Jyutping KOU On NIKAWA Kun Hangul KYO Korean gau Tang keo Viet
U+80F6 Simplified

Character buckwheat Definition
QIAO2 JIAO1 Pinyin kiu4 Jyutping KYOU GYOU On Hangul KYO Korean ướm kiệu Viet
U+835E Simplified

Character scaly dragon with four legs Definition
JIAO1 Pinyin gaau1 Jyutping KOU KYOU On MIZUCHI Kun Hangul KYO Korean *gau Tang giao Viet

Character nimble Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping KYOU GYOU CHOU On SUBAYAI Kun Hangul KYO Korean

Character to raise the feet; to cross the legs; brave; sandals Definition
QIAO1 JUE2 Pinyin giu2 hiu1 Jyutping KYOU KYAKU GAKU On Hangul kều Viet
U+2B3CB Simplified

Character compare; comparatively, more Definition
JIAO4 JUE2 XIAO4 Pinyin gaau3 Jyutping KAKU KOU On KURABERU Kun Hangul KYO KAK Korean gàu Tang
U+8F83 Simplified

Character sedan-chair, palanquin Definition
JIAO4 Pinyin giu2 giu6 Jyutping KYOU On KAGO YAMAKAGO Kun Hangul KYO Korean kiệu Viet
U+8F7F Simplified

Character suburbs; waste land, open spaces Definition
JIAO1 Pinyin gaau1 Jyutping KOU On MATSURU INAKA Kun Hangul KYO Korean *gau Tang

Character hinge; shears, scissors Definition
JIAO3 Pinyin gaau2 Jyutping KOU KYOU On HASAMI Kun Hangul KYO Korean
U+94F0 Simplified

Character stuffed dumplings Definition
JIAO3 JIAO4 Pinyin gaau2 Jyutping KOU KYOU On AME Kun Hangul KYO Korean
U+997A Simplified

Character spirited horse; haughty Definition
JIAO1 XIAO1 JU1 QIAO2 Pinyin giu1 Jyutping KYOU On OGORU Kun Hangul KYO HYO Korean *gyɛu Tang kiêu Viet
U+9A84 Simplified

Character (Cant.) a joint Definition
QIAO1 XIAO1 Pinyin gaau3 haau1 Jyutping KOU KYOU GOU On HAGI Kun Hangul KYO HYO Korean

Character shark Definition
JIAO1 JIAO3 Pinyin gaau1 Jyutping KOU On SAME MIZUCHI Kun Hangul KYO Korean
U+9C9B Simplified

Character the fishing cormorant Definition
JIAO1 Pinyin gaau1 Jyutping KOU On Hangul KYO Korean gau Tang
U+4D14 Simplified

Character to chew; to bite Definition
YAO3 JIAO1 YAO1 Pinyin ngaau5 Jyutping GOU KOU On KAMU KAJIRU KAMI Kun Hangul KYO YO Korean
U+54AC Variant

Literal
jiao3 Reading Pinyin jia3 Reading Pinyin カク Reading On コウ Reading On みだ. Reading Kun gyo Reading Korean Reading Korean
disturb Meaning throw into confusion Meaning

Literal
jue2 Reading Pinyin jiao4 Reading Pinyin カク Reading On おぼ.える Reading Kun .ます Reading Kun .める Reading Kun さと. Reading Kun gag Reading Korean gyo Reading Korean Reading Korean Reading Korean
memorize Meaning learn Meaning remember Meaning awake Meaning sober up Meaning mémoriser Meaning fr se rappeler Meaning fr perception Meaning fr sens Meaning fr réveil Meaning fr dessoûler Meaning fr memorizar Meaning es recordar Meaning es despertarse Meaning es comprender Meaning es aclararse Meaning es memorizar Meaning pt aprender Meaning pt recordar Meaning pt acordar Meaning pt ficar sóbrio Meaning pt

Literal
jiao4 Reading Pinyin jiao3 Reading Pinyin カク Reading On コウ Reading On くら.べる Reading Kun gyo Reading Korean gag Reading Korean Reading Korean Reading Korean
contrast Meaning compare Meaning contraste Meaning fr comparer Meaning fr contrastar Meaning es comparar Meaning es contraste Meaning pt comparar Meaning pt

Literal
nie4 Reading Pinyin コウ Reading On ゴウ Reading On . Reading Kun .じる Reading Kun gyo Reading Korean Reading Korean
chew Meaning bite Meaning gnaw Meaning

Literal
jiu1 Reading Pinyin jiu3 Reading Pinyin キュウ Reading On ただ. Reading Kun gyu Reading Korean gyo Reading Korean Reading Korean Reading Korean
twist Meaning ask Meaning investigate Meaning verify Meaning entortiller Meaning fr demander Meaning fr enquêter Meaning fr vérifier Meaning fr reunir Meaning es retorcer Meaning es enredar Meaning es investigar Meaning es examinar Meaning es torcer Meaning pt perguntar Meaning pt investigar Meaning pt verificar Meaning pt

Literal
qiao2 Reading Pinyin キョウ Reading On きゅう Nanori gyo Reading Korean Reading Korean
temporary home Meaning


Records 1 - 50 of 82 retrieved in 524 ms