Unicode 5.2
Character
Pinyin YAO3 Jyutping jiu5 On EU Kun SHINAYAKA TAOYAKA Hangul Korean YO

Unicode 5.2
Character Definition be lucky ; by chance , by luck
Pinyin JIAO3 Jyutping giu1 giu2 hiu1 jiu4 On KYOU GYOU Kun NEGAU MOTOMERU Hangul Korean YO Viet nghẹo
Simplified U+4FA5 Variant U+5FBA

Unicode 5.2
Character Definition concave , hollow , depressed ; a pass , valley
Pinyin AO1 WA1 Jyutping aau1 aau3 lap1 nap1 waa1 On OU Kun KUBOMU KUBOMI Hangul Korean YO

Unicode 5.2
Character Definition chirping , buzzing ; ( Cant .) to call out
Pinyin YAO1 Jyutping jiu1 oe1 On EU Kun KOE Hangul Korean YO Viet eo

Unicode 5.2
Character Definition a hollow in the ground , a cavity , depression ; undulating , depressed
Pinyin AO4 AO1 Jyutping aau1 aau3 On AU EU Kun KUBOMI Hangul Korean YO Tang qau

Unicode 5.2
Character Definition a legendary ancient emperor-sage
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On GYOU Kun TAKAI Hangul Korean YO Tang *ngəu Viet nghiêu
Simplified U+5C27

Unicode 5.2
Character Definition stony
Pinyin QIAO1 Jyutping haau1 On KOU KYOU Hangul Korean YO

Unicode 5.2
Character Definition young , fresh-looking ; die young
Pinyin YAO1 WO4 WAI1 YAO3 Jyutping jiu1 jiu2 On YOU OU KA Kun WAKAI WAZAWAI WAKAJINI Hangul Korean YO O Tang qyɛ̌u Viet yểu
Variant U+6B80

Unicode 5.2
Character Definition strange , weird , supernatural
Pinyin YAO1 Jyutping jiu1 On YOU Kun NAMAMEKU Hangul Korean YO Tang *qyɛu Viet yêu

Unicode 5.2
Character Definition handsome , elegant ; surname
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On YOU CHOU Kun UTSUKUSHII Hangul Korean YO Tang iɛu Viet diêu

Unicode 5.2
Character Definition graceful , charming , fascinating
Pinyin RAO3 RAO2 YAO3 Jyutping jiu4 On DEU NEU ZEU DAU EU KEU Kun WAZURUWASHII NAYAMU Hangul Korean YO
Simplified U+5A06

Unicode 5.2
Character Definition few , scarce ; empty , deserted
Pinyin LIAO2 Jyutping liu4 On RYOU Kun SABISHII Hangul Korean LYO Tang *leu

Unicode 5.2
Character Definition high or tall
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On GYOU Kun KEWASHII Hangul Korean YO Tang ngeu Viet nghèo
Simplified U+5CE3

Unicode 5.2
Character Definition one ; tiny , small Value 1
Pinyin YAO1 Jyutping jiu1 On YOU Kun CHIISAI Hangul Korean YO
Simplified U+4E48

Unicode 5.2
Character Definition conscript labor , compulsory labor
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On YOU Kun EDACHI Hangul Korean YO

Unicode 5.2
Character Definition frontier , border ; inspect , patrol
Pinyin JIAO4 JIAO3 JIAO1 YAO1 YAO2 Jyutping giu2 giu3 jiu1 On KYOU GYOU YOU Kun MEGURU MOTOMERU KASUMERU Hangul Korean YO Tang gèu

Unicode 5.2
Character Definition to pull , drag , break off , to pluck (a flower ); bent , warped ; perverse , obstinate
Pinyin AO3 AO4 NIU4 Jyutping aau2 aau3 ngaau3 On OU YOU IKU Kun NEJIKERU SUNERU Hangul Korean YO Viet húc

Unicode 5.2
Character Definition wag , swing , wave ; shake ; scull
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On YOU Kun YUSURU YURERU Hangul Korean YO Viet gieo
Simplified U+6447 Variant U+63FA

Unicode 5.2
Character Definition scratch ; disturb , bother ; submit
Pinyin NAO2 Jyutping naau4 naau5 On DOU KOU JOU Kun TAWAMERU MIDARERU MIDASU Hangul Korean YO Tang nǎu Viet nhéo
Simplified U+6320

Unicode 5.2
Character Definition disturb , annoy , agitate
Pinyin RAO3 ROU2 Jyutping jiu2 jiu5 On JOU Kun MIDARERU WAZURAWASHI Hangul Korean YO Tang njiɛ̌u Viet nhiễu
Simplified U+6270

Unicode 5.2
Character Definition glorious , as sun ; daylight , sunlight ; one of the seven planets of pre-modern astronomy ( the sun , the moon , Mercury , Venus , Mars , Jupiter , and Saturn )
Pinyin YAO4 Jyutping jiu6 On YOU Kun HIKARI KAGAYAKU Hangul Korean YO Tang iɛ̀u

Unicode 5.2
Character Definition bent or twisted piece of wood ; a paddle
Pinyin NAO2 RAO2 Jyutping jiu4 naau4 On DOU JOU NYOU Kun TAWAMU KAJI Hangul Korean YO Tang njiɛu
Simplified U+6861

Unicode 5.2
Character Definition die young , die prematurely
Pinyin YAO3 YAO1 Jyutping jiu2 On YOU Kun WAKAJINI Hangul Korean YO Viet yểu
Variant U+592D

Unicode 5.2
Character Definition spray , water , sprinkle
Pinyin JIAO1 AO4 NAO4 Jyutping giu1 hiu1 On GYOU Kun SOSOGU Hangul Korean YO Tang keu Viet khú nhão
Simplified U+6D47

Unicode 5.2
Character Definition shine , dazzle ; brilliant , radiant
Pinyin YAO4 SHAO4 SHUO4 Jyutping jiu6 On YOU Kun KAGAYAKU Hangul Korean YO

Unicode 5.2
Character Definition precious jade
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On YOU Kun TAMA Hangul Korean YO Viet rơm dao
Simplified U+7476

Unicode 5.2
Character Definition calamities , disasters ; ormazda
Pinyin YAO1 XIAN1 Jyutping hin1 On YOU Kun WAZAWAI Hangul Korean YO

Unicode 5.2
Character
Pinyin YAO4 Jyutping jiu2 jiu3 On YOU Kun HUKAI Hangul Korean YO

Unicode 5.2
Character Definition far , deep ; sunken eyes ; sad
Pinyin YAO3 Jyutping jiu2 On YOU OU BEN MEN Hangul Korean YO Tang *qěu

Unicode 5.2
Character Definition obscure , secluded ; refined
Pinyin YAO3 YAO4 Jyutping jiu2 miu5 On YOU Kun KURAI YOI ADEYAKA Hangul Korean YO Tang *qěu Viet yểu

Unicode 5.2
Character Definition kiln ; coal mine pit
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On YOU Kun KAMA Hangul Korean YO
Simplified U+7A91 Variant U+7AB0

Unicode 5.2
Character Definition reason , cause
Pinyin YAO2 YOU2 ZHOU4 YAO1 Jyutping jau4 jiu4 zau6 On YOU YUU YU CHUU JU Kun SHITAGAU Hangul Korean YO

Unicode 5.2
Character Definition entwine ; wind around ; surround
Pinyin RAO4 RAO3 Jyutping jiu2 jiu5 On JOU NYOU Kun MATOU MEGURU Hangul Korean YO Tang *njiɛ̌u njiɛ̀u Viet nhiễu
Simplified U+7ED5

耀
Unicode 5.2
Character 耀 Definition shine , sparkle , dazzle ; glory
Pinyin YAO4 Jyutping jiu6 On YOU Kun KAGAYAKU Hangul Korean YO Tang iɛ̀u

Unicode 5.2
Character Definition waist ; kidney
Pinyin YAO1 Jyutping jiu1 On YOU Kun KOSHI Hangul Korean YO Tang *qiɛu Viet yêu

Unicode 5.2
Character Definition fuel , firewood ; stubble
Pinyin RAO2 YAO2 Jyutping jiu4 On JOU Kun TAKIGI KIKORI Hangul Korean YO
Simplified U+835B

Unicode 5.2
Character Definition worms
Pinyin RAO2 NAO2 RAO4 Jyutping jiu4 naau4 On GYOU JOU Hangul Korean YO Viet nghêu
Simplified U+86F2

Unicode 5.2
Character Definition necessary , essential ; necessity
Pinyin YAO4 YAO1 YAO3 Jyutping jiu1 jiu3 On YOU Kun IRU MOTOMERU KANAME Hangul Korean YO Tang *qiɛ̀u Viet yếu

Unicode 5.2
Character Definition sing ; folksong , ballad ; rumor
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On YOU Kun UTAI UTAU Hangul Korean YO Tang iɛu Viet dao
Simplified U+8C23

Unicode 5.2
Character Definition far away , distant , remote
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On YOU Kun HARUKA Hangul Korean YO Tang *iɛu Viet diêu
Simplified U+9065

Unicode 5.2
Character Definition entwine ; wind around ; surround
Pinyin RAO4 RAO3 Jyutping jiu5 On JOU NYOU Kun MEGURU Hangul Korean YO Tang *njiɛ̌u njiɛ̀u Viet nháo

Unicode 5.2
Character Definition invite , welcome ; meet , intercept
Pinyin YAO1 Jyutping jiu1 On YOU Kun MUKAERU MOTOMERU Hangul Korean YO Tang *qiɛu

Unicode 5.2
Character Definition bountiful , abundant , plentiful
Pinyin RAO2 Jyutping jiu4 On JOU NYOU Kun YUTAKA Hangul Korean YO Tang njiɛu Viet nhiêu
Simplified U+9976

Unicode 5.2
Character Definition sparrow hawk ; Circus species ( various )
Pinyin YAO4 YAO2 Jyutping jiu6 On YOU Kun HASHITAKA IROKIJI Hangul Korean YO Viet diều
Simplified U+9E5E

Unicode 5.2
Character Definition to finish ; particle of completed action
Hangul Korean YO
Variant U+4E86 Variant U+4E86

Unicode 5.2
Character Definition officials ; bureaucracy
Hangul Korean YO
Variant U+50DA Variant U+50DA

Unicode 5.2
Character Definition shanty , hut , shack
Hangul Korean YO
Variant U+5BEE Variant U+5BEE

Unicode 5.2
Character Definition urine ; urinate
Hangul Korean YO
Variant U+5C3F Variant U+5C3F

Unicode 5.2
Character Definition consider , conjecture ; material
Hangul Korean YO
Variant U+6599 Variant U+6599

樂
Unicode 5.2
Character 樂 Definition happy , glad ; enjoyable ; music
Hangul Korean YO
Variant U+6A02 Variant U+6A02

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 255 ms