Character
YAO3 Pinyin jiu5 Jyutping EU On SHINAYAKA TAOYAKA Kun Hangul YO Korean

Character be lucky; by chance, by luck Definition
JIAO3 Pinyin giu1 giu2 hiu1 jiu4 Jyutping KYOU GYOU On NEGAU MOTOMERU Kun Hangul YO Korean nghẹo Viet
U+4FA5 Simplified U+5FBA Variant

Character concave, hollow, depressed; a pass, valley Definition
AO1 WA1 Pinyin aau1 aau3 lap1 nap1 waa1 Jyutping OU On KUBOMU KUBOMI Kun Hangul YO Korean

Character chirping, buzzing; (Cant.) to call out Definition
YAO1 Pinyin jiu1 oe1 Jyutping EU On KOE Kun Hangul YO Korean eo Viet

Character a hollow in the ground, a cavity, depression; undulating, depressed Definition
AO4 AO1 Pinyin aau1 aau3 Jyutping AU EU On KUBOMI Kun Hangul YO Korean qau Tang

Character a legendary ancient emperor-sage Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping GYOU On TAKAI Kun Hangul YO Korean *ngəu Tang nghiêu Viet
U+5C27 Simplified

Character stony Definition
QIAO1 Pinyin haau1 Jyutping KOU KYOU On Hangul YO Korean

Character young, fresh-looking; die young Definition
YAO1 WO4 WAI1 YAO3 Pinyin jiu1 jiu2 Jyutping YOU OU KA On WAKAI WAZAWAI WAKAJINI Kun Hangul YO O Korean qyɛ̌u Tang yểu Viet
U+6B80 Variant

Character strange, weird, supernatural Definition
YAO1 Pinyin jiu1 Jyutping YOU On NAMAMEKU Kun Hangul YO Korean *qyɛu Tang yêu Viet

Character handsome, elegant; surname Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping YOU CHOU On UTSUKUSHII Kun Hangul YO Korean iɛu Tang diêu Viet

Character graceful, charming, fascinating Definition
RAO3 RAO2 YAO3 Pinyin jiu4 Jyutping DEU NEU ZEU DAU EU KEU On WAZURUWASHII NAYAMU Kun Hangul YO Korean
U+5A06 Simplified

Character few, scarce; empty, deserted Definition
LIAO2 Pinyin liu4 Jyutping RYOU On SABISHII Kun Hangul LYO Korean *leu Tang

Character high or tall Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping GYOU On KEWASHII Kun Hangul YO Korean ngeu Tang nghèo Viet
U+5CE3 Simplified

Character one; tiny, small Definition 1 Value
YAO1 Pinyin jiu1 Jyutping YOU On CHIISAI Kun Hangul YO Korean
U+4E48 Simplified

Character conscript labor, compulsory labor Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping YOU On EDACHI Kun Hangul YO KoreanCharacter wag, swing, wave; shake; scull Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping YOU On YUSURU YURERU Kun Hangul YO Korean gieo Viet
U+6447 Simplified U+63FA Variant

Character scratch; disturb, bother; submit Definition
NAO2 Pinyin naau4 naau5 Jyutping DOU KOU JOU On TAWAMERU MIDARERU MIDASU Kun Hangul YO Korean nǎu Tang nhéo Viet
U+6320 Simplified

Character disturb, annoy, agitate Definition
RAO3 ROU2 Pinyin jiu2 jiu5 Jyutping JOU On MIDARERU WAZURAWASHI Kun Hangul YO Korean njiɛ̌u Tang nhiễu Viet
U+6270 Simplified


Character bent or twisted piece of wood; a paddle Definition
NAO2 RAO2 Pinyin jiu4 naau4 Jyutping DOU JOU NYOU On TAWAMU KAJI Kun Hangul YO Korean njiɛu Tang
U+6861 Simplified

Character die young, die prematurely Definition
YAO3 YAO1 Pinyin jiu2 Jyutping YOU On WAKAJINI Kun Hangul YO Korean yểu Viet
U+592D Variant

Character spray, water, sprinkle Definition
JIAO1 AO4 NAO4 Pinyin giu1 hiu1 Jyutping GYOU On SOSOGU Kun Hangul YO Korean keu Tang khú nhão Viet
U+6D47 Simplified

Character shine, dazzle; brilliant, radiant Definition
YAO4 SHAO4 SHUO4 Pinyin jiu6 Jyutping YOU On KAGAYAKU Kun Hangul YO Korean

Character precious jade Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping YOU On TAMA Kun Hangul YO Korean rơm dao Viet
U+7476 Simplified

Character calamities, disasters; ormazda Definition
YAO1 XIAN1 Pinyin hin1 Jyutping YOU On WAZAWAI Kun Hangul YO Korean

Character
YAO4 Pinyin jiu2 jiu3 Jyutping YOU On HUKAI Kun Hangul YO Korean

Character far, deep; sunken eyes; sad Definition
YAO3 Pinyin jiu2 Jyutping YOU OU BEN MEN On Hangul YO Korean *qěu Tang

Character obscure, secluded; refined Definition
YAO3 YAO4 Pinyin jiu2 miu5 Jyutping YOU On KURAI YOI ADEYAKA Kun Hangul YO Korean *qěu Tang yểu Viet

Character kiln; coal mine pit Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping YOU On KAMA Kun Hangul YO Korean
U+7A91 Simplified U+7AB0 Variant

Character reason, cause Definition
YAO2 YOU2 ZHOU4 YAO1 Pinyin jau4 jiu4 zau6 Jyutping YOU YUU YU CHUU JU On SHITAGAU Kun Hangul YO Korean

Character entwine; wind around; surround Definition
RAO4 RAO3 Pinyin jiu2 jiu5 Jyutping JOU NYOU On MATOU MEGURU Kun Hangul YO Korean *njiɛ̌u njiɛ̀u Tang nhiễu Viet
U+7ED5 Simplified

耀 Character shine, sparkle, dazzle; glory Definition
YAO4 Pinyin jiu6 Jyutping YOU On KAGAYAKU Kun Hangul YO Korean iɛ̀u Tang

Character waist; kidney Definition
YAO1 Pinyin jiu1 Jyutping YOU On KOSHI Kun Hangul YO Korean *qiɛu Tang yêu Viet

Character fuel, firewood; stubble Definition
RAO2 YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping JOU On TAKIGI KIKORI Kun Hangul YO Korean
U+835B Simplified

Character worms Definition
RAO2 NAO2 RAO4 Pinyin jiu4 naau4 Jyutping GYOU JOU On Hangul YO Korean nghêu Viet
U+86F2 Simplified

Character necessary, essential; necessity Definition
YAO4 YAO1 YAO3 Pinyin jiu1 jiu3 Jyutping YOU On IRU MOTOMERU KANAME Kun Hangul YO Korean *qiɛ̀u Tang yếu Viet

Character sing; folksong, ballad; rumor Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping YOU On UTAI UTAU Kun Hangul YO Korean iɛu Tang dao Viet
U+8C23 Simplified

Character far away, distant, remote Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping YOU On HARUKA Kun Hangul YO Korean *iɛu Tang diêu Viet
U+9065 Simplified

Character entwine; wind around; surround Definition
RAO4 RAO3 Pinyin jiu5 Jyutping JOU NYOU On MEGURU Kun Hangul YO Korean *njiɛ̌u njiɛ̀u Tang nháo Viet

Character invite, welcome; meet, intercept Definition
YAO1 Pinyin jiu1 Jyutping YOU On MUKAERU MOTOMERU Kun Hangul YO Korean *qiɛu Tang

Character bountiful, abundant, plentiful Definition
RAO2 Pinyin jiu4 Jyutping JOU NYOU On YUTAKA Kun Hangul YO Korean njiɛu Tang nhiêu Viet
U+9976 Simplified

Character sparrow hawk; Circus species (various) Definition
YAO4 YAO2 Pinyin jiu6 Jyutping YOU On HASHITAKA IROKIJI Kun Hangul YO Korean diều Viet
U+9E5E Simplified

Character to finish; particle of completed action Definition
Hangul YO Korean
U+4E86 Variant U+4E86 Variant

Character officials; bureaucracy Definition
Hangul YO Korean
U+50DA Variant U+50DA Variant

Character shanty, hut, shack Definition
Hangul YO Korean
U+5BEE Variant U+5BEE Variant

Character urine; urinate Definition
Hangul YO Korean
U+5C3F Variant U+5C3F Variant

Character consider, conjecture; material Definition
Hangul YO Korean
U+6599 Variant U+6599 Variant

樂 Character happy, glad; enjoyable; music Definition
Hangul YO Korean
U+6A02 Variant U+6A02 Variant


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 416 ms