Character throne; position, post; rank, status; seat Definition
WEI4 Pinyin wai2 wai6 Jyutping I On KURAI KURAISURU Kun Hangul WI Korean hyuɛ̀ Tang vị Viet

Character great, robust; extraordinary Definition
WEI3 Pinyin wai5 Jyutping I On ERAI Kun Hangul WI Korean Viet
U+4F1F Simplified

Character false, counterfeit, bogus Definition
WEI3 WEI4 Pinyin ngai6 Jyutping GI KA On ITSUWARU NISE ITSUWARI Kun Hangul WI Korean
U+4F2A Simplified U+507D Variant

Character dangerous, precarious; high Definition
WEI1 WEI2 Pinyin ngai4 Jyutping KI On AYAUI ABUNAI AYABUMU Kun Hangul WI Korean *ngyuɛ Tang nguy Viet

Character heave sigh, sigh Definition
KUI4 Pinyin wai2 wai6 Jyutping KI KUWAI KE On TAMEIKI Kun Hangul WI KOY Korean vị Viet

Character surround, encircle, corral Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping I On KAKOMU Kun Hangul WI Korean *hiuəi Tang Viet
U+56F4 Simplified U+56F2 Variant

Character appoint, send, commission Definition
WEI3 WEI1 Pinyin wai1 wai2 Jyutping I On YUDANERU SUE KUWASHII Kun Hangul WI Korean *gyuɛ gyuɛ̌ Tang uỷ Viet

Character pomp, power; powerful; dominate Definition
WEI1 Pinyin wai1 Jyutping I On ODOSU TAKESHI Kun Hangul WI Korean *qiuəi Tang uy Viet

Character officer, military rank Definition
WEI4 YU4 Pinyin wai3 wat1 Jyutping I On OSAERU YASUNJIRU Kun Hangul WI WUL Korean qiuə̀i Tang

Character curtain that forms wall Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping I KI On TOBARI NIOIBUKU FUKURO Kun Hangul WI Korean *hiuəi Tang
U+5E0F Simplified

Character comfort, console, calm Definition
WEI4 Pinyin wai3 Jyutping I On NAGUSAMERU NAGUSAMU NAGUSAMI Kun Hangul WI Korean qiuə̀i Tang Viet

Character the bright shining of the sun Definition
WEI3 Pinyin wai5 Jyutping I On HIZASHI Kun Hangul WI Korean

Character name of a river in Shanxi Definition
WEI4 Pinyin wai6 Jyutping I On IKU SHIKU Kun Hangul WI Korean *hiuə̀i Tang ngan vây Viet

Character brilliant red; glowing Definition
WEI3 HUI1 Pinyin wai5 Jyutping I KI On Hangul WI Korean
U+709C Simplified

Character iron, press Definition
YUN4 YU4 WEI4 Pinyin tong3 wai3 wan6 wat1 Jyutping I UTSU On OSAERU NOSU HINOSHI Kun Hangul WI Korean ủi Viet

Character do, handle, govern, act; be Definition
WEI4 WEI2 Pinyin wai4 wai6 Jyutping I On TSUKURU NASU TAME Kun Hangul WI Korean *hyuɛ *hyuɛ̀ Tang vay Viet
U+4E3A Simplified U+70BA Variant

Character type of jade; rare, valuable Definition
WEI3 Pinyin wai4 wai5 Jyutping I On Hangul WI Korean
U+73AE Simplified

Character paralysis; impotence Definition
WEI3 Pinyin wai2 Jyutping I On NAERU Kun Hangul WI Korean oải Viet

Character woof; parallels of latitude Definition
WEI3 Pinyin wai5 Jyutping I On YOKOITO Kun Hangul WI Korean hiuə̀i Tang Viet
U+7EAC Simplified

Character stomach; gizzard of fowl Definition
WEI4 Pinyin wai6 Jyutping I On IBUKURO INOFU Kun Hangul WI Korean

Character wither, wilt Definition
WEI1 WEI3 Pinyin wai1 wai2 Jyutping I On NAERU Kun Hangul WI Korean qyuɛ Tang
U+837D Variant

Character reed Definition
WEI3 Pinyin wai5 Jyutping I On ASHI Kun Hangul WI Korean hiuə̌i Tang
U+82C7 Simplified

Character luxuriant, flourishing; used for various plants Definition
WEI1 Pinyin wai1 Jyutping I On Hangul WI Korean qiuəi Tang

Character surname; place name Definition
WEI2 Pinyin I KA KE GA On Hangul WI Korean
U+848D Variant

Character hedgehog Definition
WEI4 Pinyin wai6 Jyutping I On HARINEZUMI Kun Hangul WI Korean hiuə̀i Tang
U+732C Simplified

Character guard, protect, defend Definition
WEI4 Pinyin wai6 Jyutping EI E On MAMORU MAMORI Kun Hangul WI Korean *hiuɛ̀i Tang vệ Viet
U+536B Simplified

Character guard, protect, defend Definition
WEI4 Pinyin wai6 Jyutping EI E On MAMORU Kun Hangul WI Korean *hiuɛ̀i Tang
U+885B Variant

Character ceremonial gowns of a queen Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping I KIKU On HIZAKAKE Kun Hangul WI Korean
U+8886 Simplified

Character pass buck, lay blame on others Definition
WEI3 Pinyin wai2 Jyutping ZUI NI I On WAZURAWASU Kun Hangul WI Korean
U+8BFF Simplified

Character say, tell; call, name; be called Definition
WEI4 Pinyin wai6 Jyutping I On IU OMOU II Kun Hangul WI Korean *hiuə̀i Tang
U+8C13 Simplified

Character winding, curving; swagger Definition
WEI1 Pinyin wai1 Jyutping I On Hangul WI Korean *qyuɛ Tang

Character disobey, violate, defy; be apart from Definition
WEI2 HUI2 Pinyin wai4 Jyutping I On CHIGAU TAGAU YOKOSHIMA Kun Hangul WI Korean *hiuəi Tang vi Viet
U+8FDD Simplified

Character gate, door; living quarters Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping I KI On Hangul WI Korean hiuəi Tang
U+95F1 Simplified

Character tanned leather; surname; KangXi radical number 178 Definition
WEI2 HUI2 Pinyin wai4 wai5 Jyutping I On NAMESHIGAWA SOMUKU Kun Hangul WI Korean hiuəi Tang
U+97E6 Simplified

Character right; proper; perpriety Definition
WEI3 Pinyin wai5 Jyutping I On TADASHII Kun Hangul WI Korean
U+97EA Simplified

Character gorgeous Definition
WEI3 Pinyin wai4 wai5 Jyutping SAKAN Kun Hangul WI Korean

Character steamed bread; to feed Definition
WEI4 NEI3 Pinyin noi5 wai3 Jyutping DAI On UERU Kun Hangul WI Korean qyiɛ̀ Tang

Character crooked bones Definition
WEI3 Pinyin I On MAGARU MAGERU ATSUMARU SUTEOKU Kun Hangul I Korean

Character kingdom of Wei; surname Definition
WEI4 WEI2 WEI1 Pinyin ngai6 Jyutping GI On TAKAI Kun Hangul WI Korean *ngiuə̀i Tang

Literal
wei3 Reading Pinyin Reading On しお.れる Reading Kun しな.びる Reading Kun しぼ. Reading Kun .える Reading Kun あし Nanori wi Reading Korean Reading Korean
reed Meaning bullrush Meaning

Literal
wei4 Reading Pinyin Reading On くらい Reading Kun ぐらい Reading Kun ぞき Nanori wi Reading Korean Reading Korean
rank Meaning grade Meaning throne Meaning crown Meaning about Meaning some Meaning rang Meaning fr position Meaning fr grade Meaning fr trône Meaning fr couronne Meaning fr à peu près Meaning fr grado Meaning es posición Meaning es aproximadamente Meaning es trono Meaning es posição Meaning pt grau Meaning pt trono Meaning pt coroa Meaning pt sobre Meaning pt alguma Meaning pt

Literal
wei3 Reading Pinyin Reading On えら. Reading Kun ひで Nanori wi Reading Korean Reading Korean
admirable Meaning greatness Meaning remarkable Meaning conceited Meaning famous Meaning excellent Meaning admirable Meaning fr grandeur Meaning fr remarquable Meaning fr vaniteux Meaning fr célèbre Meaning fr excellent Meaning fr admirable Meaning es notable Meaning es excelente Meaning es admirável Meaning pt grandeza Meaning pt notável Meaning pt conceituado Meaning pt excelente Meaning pt famoso Meaning pt

Literal
wei2 Reading Pinyin Reading On かこ. Reading Kun かこ. Reading Kun かこ. Reading Kun wi Reading Korean Reading Korean
surround Meaning besiege Meaning store Meaning paling Meaning enclosure Meaning encircle Meaning preserve Meaning keep Meaning entourer Meaning fr assiéger Meaning fr enceinte Meaning fr palissade Meaning fr encercler Meaning fr réserve Meaning fr garder Meaning fr circunferencia Meaning es rodear Meaning es cercar Meaning es circundar Meaning pt sitiar Meaning pt loja Meaning pt paliçada Meaning pt cerca Meaning pt preservar Meaning pt guardar Meaning pt

Literal
wei3 Reading Pinyin wei1 Reading Pinyin Reading On ゆだ.ねる Reading Kun まかせ Nanori wi Reading Korean Reading Korean
committee Meaning entrust to Meaning leave to Meaning devote Meaning discard Meaning comité Meaning fr confier à Meaning fr laisser à Meaning fr se consacrer Meaning fr abandonner Meaning fr confiar Meaning es confianza Meaning es detallado Meaning es comitê Meaning pt confiar a Meaning pt deixar para Meaning pt dedicar Meaning pt descartar Meaning pt

Literal
wei1 Reading Pinyin Reading On おど. Reading Kun おど. Reading Kun おど.かす Reading Kun いさ Nanori たけ Nanori たけし Nanori wi Reading Korean Reading Korean
intimidate Meaning dignity Meaning majesty Meaning menace Meaning threaten Meaning intimidant Meaning fr dignité Meaning fr majesté Meaning fr menacer Meaning fr dignidad Meaning es majestad Meaning es amenazar Meaning es intimidar Meaning es fuerza Meaning es intimidar Meaning pt dignidade Meaning pt majestade Meaning pt ameaça Meaning pt ameaçar Meaning pt

Literal
wei4 Reading Pinyin yu4 Reading Pinyin Reading On ジョウ Reading On wi Reading Korean ul Reading Korean Reading Korean Reading Korean
military officer Meaning jailer Meaning old man Meaning rank Meaning officier Meaning fr geôlier Meaning fr vieil homme Meaning fr rang Meaning fr oficial militar Meaning es carcelero Meaning es rango Meaning es viejo Meaning es oficial militar Meaning pt carcereiro Meaning pt velho Meaning pt posição Meaning pt

Literal
wei4 Reading Pinyin Reading On なぐさ.める Reading Kun なぐさ. Reading Kun wi Reading Korean Reading Korean
consolation Meaning amusement Meaning seduce Meaning cheer Meaning make sport of Meaning comfort Meaning console Meaning réconforter Meaning fr divertissement Meaning fr séduire Meaning fr consoler Meaning fr remonter Meaning fr s'amuser de Meaning fr consolar Meaning es confortar Meaning es aliviar Meaning es alegrar Meaning es consolo Meaning pt divertimento Meaning pt sedução Meaning pt torce Meaning pt levar na esportiva Meaning pt conforto Meaning pt consolar Meaning pt

Literal
wei4 Reading Pinyin wei2 Reading Pinyin Reading On ため Reading Kun . Reading Kun . Reading Kun . Reading Kun たり Reading Kun つく. Reading Kun なり Reading Kun びい Nanori wi Reading Korean Reading Korean
do Meaning change Meaning make Meaning benefit Meaning welfare Meaning be of use Meaning reach to Meaning try Meaning practice Meaning cost Meaning serve as Meaning good Meaning advantage Meaning as a result of Meaning faire Meaning fr changer Meaning fr bénéfice Meaning fr bien-être Meaning fr être utile Meaning fr atteindre Meaning fr essayer Meaning fr s'entraîner Meaning fr coûter Meaning fr servir pour Meaning fr bon Meaning fr avantage Meaning fr par suite de Meaning fr hacer Meaning es ocurrir Meaning es razón Meaning es causa Meaning es mudança Meaning pt benefício Meaning pt bem-estar Meaning pt é de uso Meaning pt tentativa Meaning pt prática Meaning pt custo Meaning pt servir para Meaning pt bom Meaning pt vantagem Meaning pt como um resultado de Meaning pt

Literal
wei3 Reading Pinyin Reading On よこいと Reading Kun ぬき Reading Kun wi Reading Korean Reading Korean
horizontal Meaning woof Meaning left & right Meaning latitude Meaning horizontal Meaning fr trame (tissage) Meaning fr gauche et droite Meaning fr latitude Meaning fr latitud Meaning es paralelo de latitud Meaning es horizontal Meaning pt trama Meaning pt esquerda & direita Meaning pt latitude Meaning pt

Literal
wei4 Reading Pinyin Reading On wi Reading Korean Reading Korean
stomach Meaning paunch Meaning crop Meaning craw Meaning estomac Meaning fr ventre Meaning fr jabot Meaning fr estómago Meaning es barriga Meaning es estômago Meaning pt barriga Meaning pt colheita Meaning pt papo de ave Meaning pt


Records 1 - 50 of 73 retrieved in 181 ms