Unicode 5.2
Character Definition small thing , child ; young animal
Pinyin ZI3 ZAI3 Jyutping zai2 zi2 On SHI SAI Kun TAERU Hangul Korean CA Viet tử

Unicode 5.2
Character Definition stab ; prick , irritate ; prod
Pinyin CI4 QI4 Jyutping ci3 cik3 sik3 On SHI SEKI Kun SASU SOSHIRU TOGE Hangul Korean CA CHEK Tang lɑt tsiɛk tsiɛ̀ Viet thích
Variant U+523E

Unicode 5.2
Character Definition to slander , revile
Pinyin ZI3 Jyutping zi2 On SHI SA SEKI Kun SEMERU SOSHIRU KIZU Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition inquire , consult , discuss ; plan
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun HAKARU AU Hangul Korean CA Tang tzi
Variant U+8C18

Unicode 5.2
Character Definition elder sister
Pinyin ZI3 Jyutping zi2 On SHI Kun ANE Hangul Korean CA Viet chị
Variant U+59CA

姿
Unicode 5.2
Character 姿 Definition one's manner , carriage , bearing
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun SUGATA Hangul Korean CA Tang *tzi Viet

Unicode 5.2
Character
Pinyin CI2 On SHI JI Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition offspring , child ; fruit , seed of ; 1st terrestrial branch
Pinyin ZI3 ZI5 Jyutping zi2 On SHI SU Kun KO MI OTOKO Hangul Korean CA Tang *tziə̌ Viet

Unicode 5.2
Character Definition twins
Pinyin ZI1 MA1 Jyutping maa1 On SHI JI Kun HUTAGO Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition letter , character , word
Pinyin ZI4 Jyutping zi6 On JI Kun AZA UMU MASU Hangul Korean CA Tang *dzhiə̀ dzhiə̀ Viet tự

Unicode 5.2
Character Definition be as diligent as possible
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun TSUTOMERU Hangul Korean CA Tang tziə

Unicode 5.2
Character Definition variant of U+5B73 , to breed in large numbers
Pinyin ZI1 ZI4 On SHI JI Kun UMU SHIGERU Hangul Korean CA
Variant U+5B73

Unicode 5.2
Character Definition indulge oneself , unrestrained
Pinyin ZI4 CI1 Jyutping ci3 zi1 zi3 On SHI Kun HOSHIIMAMA Hangul Korean CA Tang tzì

Unicode 5.2
Character Definition kind , charitable , benevolent
Pinyin CI2 Jyutping ci4 On JI Kun ITSUKUSHIMU ITSUKUSHIMI Hangul Korean CA Tang *dzhiə Viet từ

Unicode 5.2
Character Definition a thorny tree ; sugarcane
Pinyin ZHE4 Jyutping ze3 On SHA Kun YAMAGUWA TSUGE Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition clear ; bright and brilliant ; swea
Pinyin CI3 Jyutping ci2 On SEI SAI SHI Kun KIYOI Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition grow , multiply , increase ; thrive
Pinyin ZI1 CI2 Jyutping zi1 On JI SHI Kun SHIGERU MASU MASUMASU Hangul Korean CA Tang *tziə

Unicode 5.2
Character Definition roast , broil ; toast ; cauterize
Pinyin ZHI4 Jyutping zek3 zik3 On SHA SEKI Kun ABURU Hangul Korean CA CEK Tang jiɛk
Variant U+F9FB

Unicode 5.2
Character Definition cook
Pinyin ZHU3 Jyutping zyu2 On SHA SHO Kun NIRU NIERU Hangul Korean CA Tang jiǔ
Variant U+7151

Unicode 5.2
Character Definition the female of certain animals ; to bring forth young of animals
Pinyin ZI4 Jyutping zi3 zi6 On SHI JI Kun MESU Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition now , here ; this ; time , year
Pinyin ZI1 CI1 XUAN2 Jyutping ci4 zi1 On JI SHI KEN GEN Kun SHIGERU MASU MUSHIRO KOKONI Hangul Korean CA
Variant U+8332

Unicode 5.2
Character Definition crockery , porcelain , chinaware
Pinyin CI2 Jyutping ci4 On SHI JI Kun KAME Hangul Korean CA Viet dậu sứ
Variant U+7506

Unicode 5.2
Character Definition flaw , fault , defect ; disease
Pinyin CI1 ZI1 ZHAI4 JI4 Jyutping ci1 ci4 On SHI Kun KIZU Hangul Korean CA Tang dzhiɛ

Unicode 5.2
Character Definition eye sockets ; corner of the eyes
Pinyin ZI4 Jyutping zaai6 zi6 On SEI SHI SAI Kun MANAJIRI Hangul Korean CA Tang dzhiɛ̌
Simplified U+7726

Unicode 5.2
Character Definition corner of the eyes , eyesockets
Pinyin ZI4 Jyutping zi6 On SEI SHI SAI Kun MANAJIRI Hangul Korean CA
Traditional U+7725

Unicode 5.2
Character Definition magnetic ; magnetism ; porcelain
Pinyin CI2 Jyutping ci4 On JI SHI Kun JISHAKU YAKIMONO Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition grain offered in ritual sacrifice ; millet
Pinyin ZI1 CI2 JI4 Jyutping zi1 On SHI SEI Kun KIBI Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition purple , violet ; amethyst ; surname
Pinyin ZI3 Jyutping zi2 On SHI Kun MURASAKI Hangul Korean CA Tang *tziɛ̌ Viet tía

Unicode 5.2
Character Definition that which ; he who ; those who
Pinyin ZHE3 ZHU1 Jyutping ze2 On SHA Kun MONO Hangul Korean CA Tang *jiǎ

Unicode 5.2
Character Definition to hoe up the earth around plants
Pinyin ZI3 Jyutping zi2 On SHI Kun TSUCHIKAU Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition minced meat ; to cut meat into pieces
Pinyin ZI4 Jyutping zi3 On SHI Kun KIRIMI Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition self , private , personal ; from
Pinyin ZI4 Jyutping zi6 On SHI JI Kun MIZUKARA ONOZUKARA YORI Hangul Korean CA Tang *dzhì Viet tự

Unicode 5.2
Character Definition a plant yielding a red dye
Pinyin ZI3 CHAI2 CI2 CI3 Jyutping caai4 ci2 ci4 zi2 On SHI JI SAI JU Kun MURASAKI Hangul Korean CA
Variant U+67F4

Unicode 5.2
Character Definition thatching ; caltrop , Tribulus terrestris
Pinyin CI2 Jyutping ci4 On SHI JI Kun IBARA KUSABUKI KAYA Hangul Korean CA Tang dzhi

Unicode 5.2
Character Definition now , here ; this ; time , year
Pinyin ZI1 CI1 Jyutping ci4 zi1 On JI SHI Kun SHIGERU MASU MUSHIRO Hangul Korean CA Tang *tziə dzhiə
Simplified U+5179 Variant U+7386

Unicode 5.2
Character Definition thorn
Pinyin CI4 Jyutping ci3 On SHI SEKI SHAKU Kun TOGE Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition sugar cane
Pinyin ZHE4 Jyutping ze3 On SHO SHA Kun SATOUKIBI Hangul Korean CA Tang jià Viet giá

Unicode 5.2
Character Definition mat , pad ; rely on ; pretext
Pinyin JIE4 JI2 Jyutping ze3 ze6 zik6 On SHA SEKI JAKU Kun SHIKU KARI FUMU Hangul Korean CA CEK Tang dzhià Viet chạ
Variant U+501F

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZI3 Hangul Korean CA Viet tửa

Unicode 5.2
Character Definition beak
Pinyin ZI1 ZUI3 Jyutping zeoi2 zi1 On SHI SUI Kun KUCHIBASHI Hangul Korean CA CHWI Tang tziuɛ̌

Unicode 5.2
Character Definition bad-mouth ; criticize ; defects
Pinyin ZI3 ZI1 CI1 Jyutping zi2 On SHI JI SEI SAI SO Kun TSUTOMENAI SOSHIRU Hangul Korean CA Tang tziɛ

Unicode 5.2
Character Definition consult , confer ; communicate in
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun HAKARU TOU Hangul Korean CA
Simplified U+8C18 Variant U+54A8

Unicode 5.2
Character Definition property ; wealth ; to count
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun TAKARA Hangul Korean CA Tang tziɛ
Simplified U+8D40

Unicode 5.2
Character Definition property ; wealth ; capital
Pinyin ZI1 ZI4 Jyutping zi1 On SHI Kun MOTO Hangul Korean CA Tang tzi
Simplified U+8D44

Unicode 5.2
Character Definition reddish brown ; hematite ; ochre
Pinyin ZHE3 Jyutping ze2 On SHA Kun AKATSUCHI AKA Hangul Korean CA Tang jiǎ

Unicode 5.2
Character Definition hoe ; mattock
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI JI Kun KANAE Hangul Korean CA
Simplified U+9543

Unicode 5.2
Character Definition female ; feminine ; gentle , soft
Pinyin CI2 CI1 Jyutping ci1 On SHI Kun MESU ME Hangul Korean CA Tang tsiɛ Viet thư

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZI1 Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition mustache
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun HIGE Hangul Korean CA Tang tziɛ

Unicode 5.2
Character Definition minced and salted fish ; to preserve
Pinyin ZHA3 ZHA4 Jyutping zaa2 On SA Kun SUSHI Hangul Korean CA
Simplified U+9C8A

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 265 ms