Character make; work; compose, write; act, perform Definition
ZUO4 ZUO1 ZUO2 Pinyin zok3 Jyutping SAKU SA On TSUKURU TSUKURI NASU Kun Hangul CAK CWU Korean *tzɑk tzɑk Tang tác Viet

Character spoon, ladle; unit of volume Definition
SHAO2 ZHUO2 Pinyin coek3 soek3 zoek3 Jyutping SHAKU On SHAKU Kun Hangul CAK Korean chước Viet

Character prattle, be glib Definition
JIAO2 JUE2 JIAO4 Pinyin ziu6 zoek3 zoek6 Jyutping SHAKU On KAMU Kun Hangul CAK Korean dzhiɑk Tang

Character name of a mountain in Shandong Definition
ZUO4 Pinyin zok3 Jyutping SAKU SHAKU ZAKU On Hangul CAK Korean

Character to be ashamed Definition
ZUO4 Pinyin zok6 Jyutping SAKU ZAKU SA JA On HAJIRU Kun Hangul CAK Korean tạc Viet

Character cut, chop, lop off Definition
ZHUO2 Pinyin zoek3 Jyutping SHAKU On KIRU Kun Hangul CAK Korean jiɑk Tang

Character
ZHUO2 Pinyin Hangul CAK Korean

Character yesterday; in former times, past Definition
ZUO2 Pinyin zok3 zok6 Jyutping SAKU On KINOU Kun Hangul CAK Korean *dzhɑk Tang


Character to pour Definition
ZHUO2 YUE4 Pinyin joek6 soek3 zoek3 Jyutping SAKU ZAKU SHAKU JAKU On URUOU Kun Hangul CAK Korean

Character burn; broil; cauterize; bright Definition
ZHUO2 Pinyin coek3 zoek3 Jyutping SHAKU On YAKU Kun Hangul CAK SA Korean jiɑk Tang chước Viet

Character to fry in oil; to scald; to explode Definition
ZHA4 ZHA2 Pinyin zaa3 Jyutping SAKU SA SATSU On AGERU Kun Hangul CAK Korean


Character feudal title or rank Definition
JUE2 Pinyin zoek3 Jyutping SHAKU On SAKAZUKI Kun Hangul CAK Korean tước Viet

Character
CHUO2 Pinyin Hangul CAK Korean

Character coloured Definition
QUE4 Pinyin coek3 zoek3 Jyutping SHAKU SAKU SEKI On TSUTSUSHIMU Kun Hangul CAK Korean

Character graceful, delicate; spacious Definition
CHUO4 CHAO1 Pinyin coek3 Jyutping SHAKU On YURUYAKA SHINAYAKA Kun Hangul CAK Korean chiɑk Tang xước Viet
U+7EF0 Simplified

Character peony; water chestnuts Definition
SHAO2 XIAO4 QUE4 SHUO4 DI4 Pinyin coek3 zoek3 Jyutping SHAKU On KUROKUWAI HASUNOMI Kun Hangul CAK CEK Korean thược Viet

Character serve wine; feast; deliberate Definition
ZHUO2 Pinyin zoek3 Jyutping SHAKU On KUMU Kun Hangul CAK Korean *jiɑk Tang chước Viet

Character sparrow Definition
QUE4 QIAO1 QIAO3 Pinyin zoek3 Jyutping JAKU SAKU On SUZUME Kun Hangul CAK Korean *tziɑk Tang tước Viet

Character magpie; Pica species (various) Definition
QUE4 Pinyin coek3 zoek3 Jyutping JAKU SHAKU On KASASAGI Kun Hangul CAK Korean tsiɑk Tang thước Viet
U+9E4A Simplified

Literal
zuo1 Reading Pinyin zuo4 Reading Pinyin zuo2 Reading Pinyin サク Reading On Reading On つく. Reading Kun つく. Reading Kun -づく. Reading Kun くり Nanori さか Nanori さっ Nanori づくり Nanori とも Nanori なお Nanori はぎ Nanori まさか Nanori jag Reading Korean ja Reading Korean ju Reading Korean Reading Korean Reading Korean Reading Korean
make Meaning production Meaning prepare Meaning build Meaning fabriquer Meaning fr produire Meaning fr construire Meaning fr préparer Meaning fr hacer Meaning es construir Meaning es fabricar Meaning es conducta Meaning es comportamiento Meaning es crear Meaning es fazer Meaning pt produção Meaning pt preparar Meaning pt construção Meaning pt

Literal
zuo2 Reading Pinyin サク Reading On jag Reading Korean Reading Korean
yesterday Meaning previous Meaning hier Meaning fr précédent Meaning fr dernière Meaning fr ayer Meaning es previo Meaning es anterior Meaning es ontem Meaning pt prévio Meaning pt anterior Meaning pt

Literal
shao2 Reading Pinyin shuo4 Reading Pinyin シャク Reading On jag Reading Korean Reading Korean
ladle Meaning one tenth of a go Meaning dip Meaning louche Meaning fr shaku = un dixième de go = 18 ml Meaning fr cucharón Meaning es unidad de capacidad y área Meaning es concha Meaning pt afundar Meaning pt

Literal
shao2 Reading Pinyin biao1 Reading Pinyin シャク Reading On チョウ Reading On テキ Reading On ヒョウ Reading On ひしゃく Reading Kun pyo Reading Korean jag Reading Korean Reading Korean Reading Korean
ladle Meaning scoop Meaning

Literal
zhuo2 Reading Pinyin シャク Reading On あらた Reading Kun やく Reading Kun jag Reading Korean sa Reading Korean Reading Korean Reading Korean
miraculous Meaning

Literal
jue2 Reading Pinyin シャク Reading On jag Reading Korean Reading Korean
baron Meaning peerage Meaning court rank Meaning baron Meaning fr pairie Meaning fr rang à la cour Meaning fr linaje Meaning es título nobiliario Meaning es barão Meaning pt nobreza Meaning pt posição na nobreza Meaning pt

Literal
zhuo2 Reading Pinyin シャク Reading On . Reading Kun jag Reading Korean Reading Korean
bar-tending Meaning serving sake Meaning the host Meaning draw (water) Meaning ladle Meaning scoop Meaning pump Meaning servir à boire Meaning fr hôte Meaning fr tirer (de l'eau) Meaning fr louche Meaning fr pompe Meaning fr servir sake Meaning es sacar Meaning es bombear Meaning es Trabalhar em bares Meaning pt servindo sake Meaning pt o anfitrião Meaning pt sucção (água) Meaning pt concha Meaning pt balde Meaning pt bomba Meaning pt

Literal
zuo4 Reading Pinyin サク Reading On Reading Kun cho Reading Korean jag Reading Korean Reading Korean Reading Korean
vinegar Meaning sour Meaning acid Meaning tart Meaning vinaigre Meaning fr aigre Meaning fr acide Meaning fr sur (goût) Meaning fr vinagre Meaning es agrio Meaning es ácido Meaning es vinagre Meaning pt azedo Meaning pt ácido Meaning pt picante Meaning pt

Literal
que4 Reading Pinyin qiao1 Reading Pinyin qiao3 Reading Pinyin ジャク Reading On ジャン Reading On サク Reading On シャク Reading On すずめ Reading Kun ざく Nanori jag Reading Korean Reading Korean
sparrow Meaning gorrión Meaning es

Literal
jiao2 Reading Pinyin jiao4 Reading Pinyin jue2 Reading Pinyin シャク Reading On . Reading Kun jag Reading Korean Reading Korean
bite Meaning

Literal
shuo4 Reading Pinyin シャク Reading On なこうど Reading Kun jag Reading Korean Reading Korean
go-between Meaning

Literal
zhuo2 Reading Pinyin シャク Reading On . Reading Kun jag Reading Korean Reading Korean
cut with a sword Meaning

Literal
zuo4 Reading Pinyin zha4 Reading Pinyin サク Reading On ははそ Reading Kun jag Reading Korean chaeg Reading Korean Reading Korean Reading Korean
type of oak Meaning

Literal
zha4 Reading Pinyin zha2 Reading Pinyin タク Reading On Reading On サク Reading On jag Reading Korean sa Reading Korean Reading Korean Reading Korean
frying Meaning explosion Meaning

Literal
zuo2 Reading Pinyin サク Reading On しゃく Reading Kun jag Reading Korean Reading Korean
bamboo rope Meaning

Literal
chuo4 Reading Pinyin シャク Reading On あだ Reading Kun しな.やか Reading Kun ゆる.やか Reading Kun jag Reading Korean Reading Korean
loose Meaning lenient Meaning

Literal
shao2 Reading Pinyin シャク Reading On jag Reading Korean jeog Reading Korean Reading Korean Reading Korean
peony Meaning

Literal
cu4 Reading Pinyin サク Reading On Reading Kun cho Reading Korean jag Reading Korean Reading Korean Reading Korean
vinegar Meaning

Literal
que4 Reading Pinyin qiao3 Reading Pinyin シャク Reading On ジャク Reading On かささぎ Reading Kun jag Reading Korean Reading Korean
magpie Meaning


Records 1 - 40 of 40 retrieved in 158 ms