Unicode 5.2
Character Definition unit of length equal 3.3 meters ; gentleman , man , husband
Pinyin ZHANG4 Jyutping zoeng6 On JOU CHOU Kun TAKE DAKE Hangul Korean CANG Tang *djhiɑ̌ng djhiɑ̌ng Viet trượng

Unicode 5.2
Character Definition rely upon ; protector ; fight ; war , weaponry
Pinyin ZHANG4 Jyutping zoeng3 zoeng6 On JOU Kun YORU MAMORI TSUWAMONO Hangul Korean CANG Tang djhiɑ̀ng djhiɑ̌ng Viet trượng

Unicode 5.2
Character Definition terror-stricken
Pinyin ZHANG1 Jyutping zoeng1 On SHOU Kun ODOROKU Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition craftsman , artisan ; workman
Pinyin JIANG4 Jyutping zoeng6 On SHOU Kun TAKUMI Hangul Korean CANG Tang dzhiɑ̀ng

Unicode 5.2
Character Definition open space , field , market
Pinyin CHANG2 CHANG3 Jyutping coeng4 On JOU Kun BA Hangul Korean CANG Tang *djhiɑng Viet trường
Simplified U+573A Variant U+5872

Unicode 5.2
Character Definition wall
Pinyin QIANG2 Jyutping coeng4 On SHOU Kun KAKI Hangul Korean CANG Viet tường
Simplified U+5899 Variant U+7246

Unicode 5.2
Character Definition big , large ; robust ; name of tribe
Pinyin ZHUANG4 Jyutping zong3 On SOU Kun SAKAN Hangul Korean CANG Tang *jriɑ̀ng Viet tráng
Simplified U+58EE

Unicode 5.2
Character Definition large , powerful , stout , thick
Pinyin ZANG4 ZHUANG3 Jyutping zong1 zong6 On JOU SOU ZOU Kun SAKAN Hangul Korean CANG
Variant U+5F09

Unicode 5.2
Character Definition prize , reward ; give award to
Pinyin JIANG3 Jyutping zoeng2 On SHOU SOU Kun SUSUMERU Hangul Korean CANG Viet tưởng
Simplified U+5956

Unicode 5.2
Character Definition to adorn oneself , dress up , use make-up
Pinyin ZHUANG1 Jyutping zong1 On SOU SHOU Kun YOSOOU Hangul Korean CANG Tang *jriɑng Viet trang
Simplified U+5986

Unicode 5.2
Character Definition lady
Pinyin QIANG2 Jyutping coeng4 On SHOU ZOU SHOKU SHIKI Kun SOBAME Hangul Korean CANG
Simplified U+5AF1

Unicode 5.2
Character Definition will , going to , future ; general
Pinyin JIANG1 JIANG4 QIANG1 Jyutping zoeng1 zoeng3 On SHOU SOU Kun HIKIIRU MOTTE HATA Hangul Korean CANG Tang *tziɑng *tziɑ̀ng Viet tướng
Simplified U+5C06

Unicode 5.2
Character Definition cliff ; mountain barrier
Pinyin ZHANG4 Jyutping zoeng3 On SHOU Kun MINE Hangul Korean CANG Tang jiɑ̀ng

Unicode 5.2
Character Definition tent ; screen , mosquito net
Pinyin ZHANG4 Jyutping zoeng3 On CHOU Kun TOBARI HARI Hangul Korean CANG Tang *djiɑ̀ng Viet trướng
Simplified U+5E10 Variant U+8CEC

Unicode 5.2
Character Definition village , hamlet ; villa , manor
Pinyin ZHUANG1 Jyutping zong1 On SOU SHOU HOU Kun INAKA MURAZATO Hangul Korean CANG Viet chăng
Traditional U+838A

Unicode 5.2
Character Definition wall
Pinyin QIANG2 Jyutping coeng4 On SHAU ZAU Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition stretch , extend , expand ; sheet
Pinyin ZHANG1 ZHANG4 Jyutping zoeng1 zoeng3 On CHOU Kun HARU HARI Hangul Korean CANG Tang *djiɑng Viet trương
Simplified U+5F20

Unicode 5.2
Character Definition kill , slay ; wound , injure , hurt
Pinyin QIANG1 QIANG2 Jyutping coeng4 On SHOU ZOU SAN SOU Kun KOROSU Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition palm of hand , sole of foot , paw
Pinyin ZHANG3 Jyutping zoeng2 On SHOU Kun TANAGOKORO TSUKASADORU Hangul Korean CANG Tang *jiɑ̌ng

Unicode 5.2
Character Definition bright ; to rise ( of sun )
Pinyin ZHANG1 On SHOU Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition cane , walking stick
Pinyin ZHANG4 Jyutping zoeng6 On JOU Kun TSUE Hangul Korean CANG Tang *dhjiɑ̌ng Viet trượng

Unicode 5.2
Character Definition camphor tree
Pinyin ZHANG1 Jyutping zoeng1 On SHOU Kun KUSU Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition mast , yard-arm , boom
Pinyin QIANG2 Jyutping coeng4 On SHOU Kun HOBASHIRA Hangul Korean CANG Tang dzhiɑng
Simplified U+6A2F

Unicode 5.2
Character
Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition name of a river in Henan
Pinyin ZHANG1 Jyutping zoeng1 On SHOU Kun SASAERU Hangul Korean CANG Tang djiɑng

漿
Unicode 5.2
Character 漿 Definition any thick fluid ; starch ; broth
Pinyin JIANG1 JIANG4 Jyutping zoeng1 On SHOU Kun KONZU Hangul Korean CANG Tang *tziɑng
Simplified U+6D46

Unicode 5.2
Character Definition female sheep , ewe
Pinyin ZANG1 Jyutping zong1 On SOU ZOU Kun MEHITSUJI Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition wall
Pinyin QIANG2 Jyutping coeng4 On SHOU Kun KAKI Hangul Korean CANG Tang *dzhiɑng Viet teo tường
Simplified U+5899 Variant U+58BB

Unicode 5.2
Character Definition roebuck , hornless river deer
Pinyin ZHANG1 Jyutping zoeng1 On SHOU Kun NORO Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition jade plaything ; jade ornament
Pinyin ZHANG1 Jyutping zoeng1 On SHOU Kun HISHAKU TAMA ARAWASU Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition malaria pestilential vapors
Pinyin ZHANG4 Jyutping zoeng3 On SHOU Hangul Korean CANG Tang chriɑng Viet chướng

Unicode 5.2
Character Definition composition ; chapter , section
Pinyin ZHANG1 ZHANG4 Jyutping zoeng1 On SHOU Kun AYA SHIRUSHI AKIRAKA Hangul Korean CANG Tang *jiɑng Viet chương

Unicode 5.2
Character Definition toilet ; make-up ; dress up ; adorn
Pinyin ZHUANG1 Jyutping zong1 On SHOU Kun YOSOOU YOSOOI Hangul Korean CANG Tang *jriɑng

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHUANG1 On SOU SHOU Kun YOSOOU Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition ram
Pinyin ZANG1 On SOU Kun OHITSUJI Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition intestines ; emotions ; sausage
Pinyin CHANG2 Jyutping coeng4 On CHOU Kun HARAWATA Hangul Korean CANG Tang *djhiɑng
Simplified U+80A0 Variant U+8193

Unicode 5.2
Character Definition internal organs , viscera
Pinyin ZANG4 Jyutping zong6 On ZOU SOU Kun HARAWATA Hangul Korean CANG Viet tạng
Simplified U+810F

Unicode 5.2
Character Definition good , right , generous ; command
Pinyin ZANG1 CANG2 ZANG4 ZANG2 Jyutping zong1 On ZOU Kun YOI ATSUI OSAMERU Hangul Korean CANG Viet tang

Unicode 5.2
Character Definition village , hamlet ; villa ; surname
Pinyin ZHUANG1 Jyutping zong1 On SOU Kun OGOSOKA Hangul Korean CANG Tang jriɑng Viet trang
Simplified U+5E84 Variant U+8358

Unicode 5.2
Character Definition averrhora carambola ; surname
Pinyin CHANG2 Jyutping coeng4 On CHOU Hangul Korean CANG
Simplified U+82CC

Unicode 5.2
Character Definition bury , inter
Pinyin ZANG4 Jyutping zong3 On SOU Kun HOUMURU Hangul Korean CANG Tang *tzɑ̀ng Viet táng
Variant U+585F

Unicode 5.2
Character Definition surname ; Hydropyrum latifalium
Pinyin JIANG3 JIANG1 Jyutping zoeng2 On SHOU SOU Kun MAKOMO HAGEMASU Hangul Korean CANG
Simplified U+848B

Unicode 5.2
Character Definition rose
Pinyin QIANG2 SE4 Jyutping coeng4 On SHOKU SHOU SOU Kun MIZUTADE Hangul Korean CANG SAYK Tang dzhiɑng
Simplified U+8537

Unicode 5.2
Character Definition hide , conceal ; hoard , store up
Pinyin CANG2 ZANG4 ZANG1 Jyutping cong4 zong6 On ZOU SOU Kun KURA KAKURERU OSAMERU Hangul Korean CANG Tang *dzhɑng dzhɑng
Variant U+8535

Unicode 5.2
Character Definition dress , clothes , attire ; fill
Pinyin ZHUANG1 Jyutping zong1 On SOU SHOU Kun YOSOOU YOSOOI Hangul Korean CANG
Traditional U+88DD

Unicode 5.2
Character Definition dress , clothes ; decorate ; fill
Pinyin ZHUANG1 Jyutping zong1 On SOU SHOU Kun YOSOOU Hangul Korean CANG Tang jriɑng Viet trang
Simplified U+88C5

Unicode 5.2
Character Definition accounts ; bill , debt ; credit
Pinyin ZHANG4 Jyutping zoeng3 On CHOU Kun TOBARI Hangul Korean CANG
Simplified U+8D26 Variant U+5E33

Unicode 5.2
Character Definition booty , loot , stolen goods ; bribe
Pinyin ZANG1 Jyutping zong1 On ZOU SOU Kun KAKUSU Hangul Korean CANG Viet tang
Simplified U+8D43

Unicode 5.2
Character Definition name of an ancient city in N. Jiangsu , near Shandong
Pinyin ZHANG1 ZHANG4 Jyutping zoeng1 On SHOU Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition any jam-like or paste-like food
Pinyin JIANG4 Jyutping zoeng3 On SHOU Kun HISHIO Hangul Korean CANG Tang tziɑ̀ng Viet tương
Simplified U+9171

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 218 ms