Unicode 5.2
Character Definition discard , reject , lose
Pinyin DIU1 Jyutping diu1 diu6 On CHUU CHU Kun SARU NAGEUTSU Hangul Korean CWU
Simplified U+4E22

Unicode 5.2
Character Definition master , chief owner ; host ; lord
Pinyin ZHU3 Jyutping zyu2 On SHU SU Kun NUSHI OMO ARUJI Hangul Korean CWU Tang *jiǒ jiǒ Viet chúa

Unicode 5.2
Character Definition reside , live at , dwell , lodge ; stop
Pinyin ZHU4 Jyutping zyu6 On JUU Kun SUMU TODOMARU YAMU Hangul Korean CWU Tang *djhiò djhiò Viet trú

Unicode 5.2
Character Definition small , little , tiny , dwarf
Pinyin ZHU1 Jyutping zyu1 On SHU CHU Kun MIJIKAI AZAMUKU Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition lies
Pinyin ZHOU1 Jyutping zau1 On CHUU CHU Kun OOIKAKUSU ITSUWARU Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition work , make ; act
Pinyin ZUO4 Jyutping zou6 On SAKU SA Kun TSUKURU NASU Hangul Korean CWU CA

Unicode 5.2
Character Definition companion , mate , colleague
Pinyin CHOU2 Jyutping cau4 On CHUU JU Kun TOMOGARA Hangul Korean CWU Tang djhiou
Simplified U+4FE6

Unicode 5.2
Character Definition Zhou dynasty ; circumference
Pinyin ZHOU1 Jyutping zau1 On SHUU Kun MAWARI AMANESHI MEGURU Hangul Korean CWU Tang *jiou Viet chu

Unicode 5.2
Character Definition curse , damn , incantation
Pinyin ZHOU4 Jyutping zau2 On JU SHUU Kun NOROU NOROI Hangul Korean CWU
Variant U+5492

Unicode 5.2
Character Definition to set a dog on ; incite , instigate
Pinyin SOU3 Jyutping sau2 zuk6 On SOU Kun SOSONOKASU Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition memorialize emperor ; report
Pinyin ZOU4 Jyutping zau3 On SOU Kun KANADERU SUSUMERU Hangul Korean CWU Tang tzòu Viet tấu

Unicode 5.2
Character Definition a beautiful girl
Pinyin SHU1 Jyutping syu1 zyu1 On SU SHU Kun UTSUKUSHII Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition time as concept ; infinite time
Pinyin ZHOU4 Jyutping zau6 On CHUU Kun SORA Hangul Korean CWU Tang djhiòu Viet trụ

Unicode 5.2
Character Definition standing ( something ) up
Pinyin SHU4 Jyutping syu6 On SHU JU CHU JIU Kun TATERU TATSU WARAHA SHIMOBE Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition administrative division , state
Pinyin ZHOU1 Jyutping zau1 On SHUU SU Kun SU SHIMA Hangul Korean CWU Tang *jiou Viet châu

Unicode 5.2
Character Definition cover up ; curtain
Pinyin CHOU2 DAO4 Jyutping cau4 dou6 tou4 On CHUU JU TOU DOU Kun TOBARI Hangul Korean CWU
Simplified U+5E31

Unicode 5.2
Character Definition kitchen ; closet ; cupboard
Pinyin CHU2 Jyutping ceoi4 cyu4 On ZU CHUU Kun KURYA Hangul Korean CWU Tang djhio Viet chù
Simplified U+53A8

Unicode 5.2
Character Definition lean on ; post ; prod ; ridicule
Pinyin ZHU3 Jyutping zyu2 On CHU Kun AGERU Hangul Korean CWU Viet chủ

Unicode 5.2
Character Definition daytime , daylight
Pinyin ZHOU4 Jyutping zau3 On CHUU Kun HIRU Hangul Korean CWU Tang *djiòu
Simplified U+663C

Unicode 5.2
Character Definition cinnabar , vermilion ; surname
Pinyin ZHU1 SHU2 Jyutping zyu1 On SHU Kun AKA AKE Hangul Korean CWU Tang *jio zhio Viet cho

Unicode 5.2
Character Definition pillar , post ; support ; lean on
Pinyin ZHU4 ZHU3 Jyutping cyu5 On CHUU Kun HASHIRA KOTOJI SASAERU Hangul Korean CWU Tang *djhiǒ Viet trụ

Unicode 5.2
Character Definition numerary adjunct for trees ; root
Pinyin ZHU1 Jyutping zyu1 On CHU SHU Kun KABU Hangul Korean CWU Tang djio Viet chò

Unicode 5.2
Character Definition concentrate , focus , direct
Pinyin ZHU4 ZHOU4 Jyutping zyu3 On CHUU Kun SOSOGU Hangul Korean CWU Tang jiò Viet chú
Traditional U+8A3B

Unicode 5.2
Character Definition continent ; island ; islet
Pinyin ZHOU1 Jyutping zau1 On SHUU Kun SHIMA Hangul Korean CWU Tang *jiou Viet chòng chao

Unicode 5.2
Character Definition piece together , assemble
Pinyin COU4 Jyutping cau3 On SOU Kun MINATO ATSUMARU Hangul Korean CWU Tang tsòu
Simplified U+51D1

Unicode 5.2
Character Definition timely rain , life-giving rain
Pinyin SHU4 ZHU4 Jyutping syu6 On SHU JU Kun URUOU Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition candle wick , lamp wick ; stick of incense
Pinyin ZHU4 Jyutping zyu3 On SHU Kun TOUSHIN Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition precious stone , gem , jewel , pearl
Pinyin ZHU1 Jyutping zyu1 On SHU Kun TAMA Hangul Korean CWU Tang *jio Viet châu

Unicode 5.2
Character Definition farmland , arable land ; category
Pinyin CHOU2 Jyutping cau4 On CHUU Kun UNE TAGUI Hangul Korean CWU
Simplified U+7574

Unicode 5.2
Character Definition a red mole ; cinnabar
Pinyin ZHU1 Jyutping zyu1 On SHU Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition chip , tally , token ; raise money
Pinyin CHOU2 TAO2 Jyutping cau4 On CHUU Kun KAZUTORI HAKARIGOTO Hangul Korean CWU Tang djhiou
Simplified U+7B79

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHOU4 On SHUU JU Kun YOMU Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition name of an emperor ; saddle part
Pinyin ZHOU4 Jyutping zau6 On CHUU Kun SHIRIGAI Hangul Korean CWU
Simplified U+7EA3

Unicode 5.2
Character Definition kind of thin silk
Pinyin CHOU2 CHOU1 Jyutping cau1 cau4 On CHUU Kun TSUMUGU TSUMUGI Hangul Korean CWU Viet
Simplified U+4337 Variant U+7DA2

Unicode 5.2
Character Definition silk cloth , satin damask
Pinyin CHOU2 TAO1 DIAO4 Jyutping cau4 On CHUU TOU Kun MATOU Hangul Korean CWU TO Tang djhiou
Simplified U+7EF8

Unicode 5.2
Character Definition the elbow ; help a person shoulder a load
Pinyin ZHOU3 Jyutping zaau2 zau2 On CHUU Kun HIJI Hangul Korean CWU Tang djiǒu

Unicode 5.2
Character Definition helmet , headpiece ; descendant
Pinyin ZHOU4 Jyutping zau6 On CHUU Kun YOTSUGI CHISUJI Hangul Korean CWU Viet trụ
Variant U+5191

Unicode 5.2
Character Definition between the skin and the flesh
Pinyin COU4 Jyutping cau3 On SOU SU Kun KIME Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition boat , ship ; KangXi radical 137
Pinyin ZHOU1 Jyutping zau1 On SHUU SHU Kun FUNE Hangul Korean CWU Tang *jiou

Unicode 5.2
Character Definition frame on which silkworms spin
Pinyin CU4 COU4 CHUO4 Jyutping cuk1 cuk6 On ZOKU SOU Kun MABUSHI Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition insects that eat books , clothes
Pinyin ZHU4 Jyutping zyu3 On SHU Kun KIKUIMUSHI Hangul Korean CWU Viet chấu

Unicode 5.2
Character Definition spider
Pinyin ZHU1 Jyutping zyu1 On SHU CHU Kun KUMO Hangul Korean CWU Viet châu
Variant U+9F04

Unicode 5.2
Character Definition coverlet ; bedspread
Pinyin CHOU2 DAO1 Jyutping cau4 On CHUU JU TOU Kun HADAGI Hangul Korean CWU Tang djhiou

Unicode 5.2
Character Definition explain ; annotate ; make entry
Pinyin ZHU4 Jyutping zyu3 On CHUU CHU Kun TOKU TOKIAKASHI SHIRUSU Hangul Korean CWU Viet chú
Simplified U+6CE8

Unicode 5.2
Character Definition to curse ; to swear an oath incantations
Pinyin ZHOU4 Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition execute , kill , put to death ; punish
Pinyin ZHU1 Jyutping zyu1 On CHUU CHU Kun UTSU HOROBOSU KOROSU Hangul Korean CWU Tang djio Viet tru
Simplified U+8BDB

Unicode 5.2
Character Definition give for charity
Pinyin ZHOU1 Jyutping zau1 On SHUU SHU Kun ATAERU Hangul Korean CWU
Simplified U+8D52

Unicode 5.2
Character Definition walk , go on foot ; run ; leave
Pinyin ZOU3 Jyutping zau2 On SOU SHU Kun HASHIRU Hangul Korean CWU Tang *tzǒu tzòu Viet tẩu
Variant U+8D71

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHU2 Jyutping syu4 zyu1 Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition hesitate , falter ; smug , self-satisfied
Pinyin CHOU2 Jyutping cau4 On CHUU Kun TAMERAU Hangul Korean CWU Tang djhiou Viet trù
Simplified U+8E0C

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 170 ms