Character promptly, quickly, immediately Definition
JI2 Pinyin zik1 Jyutping SOKU SHOKU On TSUKU SUNAWACHI MOSHI Kun Hangul CUK Korean tức Viet
U+537D Variant

Character promptly Definition
JI2 Pinyin zik1 Jyutping SOKU SHOKU On TSUKU SUNAWACHI MOSHI Kun Hangul CUK Korean *tziək Tang
U+5373 Variant

Character chirping of insects; pump Definition
JI1 Pinyin SOKU SHOKU On KAKOTSU Kun Hangul CUL CIK Korean tziək Tang
U+5527 Variant

Literal
ze2 Reading Pinyin ソク Reading On のっと. Reading Kun のり Nanori jeug Reading Korean chig Reading Korean cheug Reading Korean Reading Korean Reading Korean Reading Korean
rule Meaning follow Meaning based on Meaning model after Meaning règlement Meaning fr règle Meaning fr suivre Meaning fr norme Meaning fr loi (science, nature) Meaning fr regla Meaning es norma Meaning es ley Meaning es decisión Meaning es regra Meaning pt seguir Meaning pt basear em Meaning pt ter como modelo Meaning pt

Literal
ji2 Reading Pinyin ソク Reading On . Reading Kun .ける Reading Kun すなわ. Reading Kun jeug Reading Korean Reading Korean
instant Meaning namely Meaning as is Meaning conform Meaning agree Meaning adapt Meaning instantané Meaning fr c'est-à-dire Meaning fr en l'état Meaning fr se conformer Meaning fr être d'accord Meaning fr être adapté Meaning fr a la vez Meaning es sino Meaning es enseguida Meaning es es decir Meaning es instante Meaning pt a saber Meaning pt como está Meaning pt comformar-se Meaning pt concordar Meaning pt adaptar-se Meaning pt


Records 1 - 5 of 5 retrieved in 102 ms