Unicode 5.2
Character Definition to heir ; to rent
Pinyin JIU4 Jyutping zau6 On SHYUU SHU Kun KARIRU OKURU ATSUMARU Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition wailing of child ; chirp
Pinyin JIU1 Jyutping zau1 On SHUU Kun NAKU Hangul Korean CHWU Tang *tziou

Unicode 5.2
Character Definition fall down , drop , sink , go to ruin
Pinyin ZHUI4 Jyutping zeoi6 On TSUI Kun OCHIRU Hangul Korean CHWU Tang *djhuì Viet truỵ
Simplified U+5760

Unicode 5.2
Character Definition star
Pinyin JU1 Jyutping zau1 zeoi1 On SHU SOU Kun YOME Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition broom , broomstick
Pinyin ZHOU3 Jyutping zaau2 zau2 On SOU SHUU Kun HOUKI Hangul Korean CHWU Tang jiǒu
Variant U+83F7

Unicode 5.2
Character Definition distressed , regretful , sad
Pinyin CHOU2 Jyutping cau4 On CHUU Kun URAMU Hangul Korean CHWU Tang *tjiou

Unicode 5.2
Character Definition draw out , pull out ; sprout
Pinyin CHOU1 Jyutping cau1 On CHUU Kun NUKU HIKU Hangul Korean CHWU Tang *tjiou Viet trừu

Unicode 5.2
Character Definition strike with stick , lash , beat
Pinyin CHUI2 Jyutping ceoi4 On SUI TA Kun MUCHIUTSU UTSU TSUKU Hangul Korean CHWU Tang jiuɛ̌
Variant U+6425

Unicode 5.2
Character Definition push , expel ; push forward
Pinyin TUI1 Jyutping ceoi1 teoi1 On SUI Kun OSU OSHITE Hangul Korean CHWU THOY Tang tuəi Viet suy

Unicode 5.2
Character Definition grasp with hand , pinch
Pinyin JIU1 Jyutping cau1 zau1 Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition beat , pound , strike , throw ; shampoo
Pinyin CHUI2 Jyutping ceoi4 On TAI TSUI ZUI Kun NAGEUTSU Hangul Korean CHWU Tang duəi
Variant U+6376

Unicode 5.2
Character Definition hammer , mallet ; vertebra
Pinyin ZHUI1 CHUI2 Jyutping ceoi4 zeoi1 On TSUI SUI Kun TSUCHI UTSU SHII Hangul Korean CHWU Tang djhui Viet chòi

Unicode 5.2
Character Definition mallotus japonicus , deciduous tre
Pinyin QIU1 Jyutping cau1 On SHUU Kun HISAGI Hangul Korean CHWU Tang tsiou

Unicode 5.2
Character Definition door hinge ; pivot ; center of power
Pinyin SHU1 Jyutping syu1 On SUU SHU Kun TOBOSO KARAKURI Hangul Korean CHWU WU Tang chio Viet xu
Simplified U+67A2

Unicode 5.2
Character Definition a small pond ; a damp and narrow place
Pinyin JIAO3 JIU4 JIU1 QIU1 QIU4 Jyutping zau1 ziu2 On SHOU SHUU Kun KUTE Hangul Korean CHWU Tang tsiou

Unicode 5.2
Character Definition brick wall of a well
Pinyin ZHOU4 Jyutping zau3 On SHUU Kun SHIKIGAWARA Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition to be healed ; to reform
Pinyin CHOU1 LU4 Jyutping cau1 On CHUU CHU RYOU Kun IERU Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition wrinkles , creases , folds
Pinyin ZHOU4 ZHOU1 Jyutping zau3 On SUU SHUU Kun SHIWA Hangul Korean CHWU Tang jriòu
Simplified U+76B1

Unicode 5.2
Character Definition autumn , fall ; year
Pinyin QIU1 Jyutping cau1 On SHUU Kun AKI TOKI Hangul Korean CHWU Viet thu

Unicode 5.2
Character Definition broom
Pinyin ZHOU3 Jyutping zau2 On SOU SHUU Kun HOUKI Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition horse whip ; flog
Pinyin CHUI2 Jyutping ceoi4 On SUI ZUI Kun TAKE Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition deputy , subordinate ; concubine
Pinyin CHOU4 ZAO4 Jyutping zou6 On SHUU SHU Kun SOERU Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition climb down rope ; hang by rope
Pinyin ZHUI4 Jyutping zeoi6 On TSUI Kun SUGARU Hangul Korean CHWU
Simplified U+7F12

Unicode 5.2
Character Definition crepe , crape , wrinkles , creases
Pinyin ZHOU4 CHAO4 CU4 ZHOU1 Jyutping zau3 On SHUU SHU SU SHUKU Kun CHIJIMI Hangul Korean CHWU Viet
Simplified U+7EC9

Unicode 5.2
Character Definition mow , cut grass ; hay , fodder
Pinyin CHU2 Jyutping co1 On SUU SU SHUU Kun MAGUSA Hangul Korean CHWU Viet so
Simplified U+520D

Unicode 5.2
Character Definition scandent hop ; tree
Pinyin QIU1 Jyutping cau1 On SHUU Kun HAGI Hangul Korean CHWU Viet thèm tho

Unicode 5.2
Character Definition to cut grass ; hay ; fodder
Pinyin CHU2 Jyutping co1 On SUU SU SHUU Kun MAGUSA Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition consult , confer ; select , choose
Pinyin ZOU1 ZHOU1 Jyutping zau1 On SHU SOU SU Kun HAKARU Hangul Korean CHWU
Simplified U+8BF9

Unicode 5.2
Character Definition hasten , hurry ; be attracted to
Pinyin QU1 CU4 QU4 COU3 Jyutping ceoi1 cuk1 On SUU SHU SOKU Kun HASHIRU OMOMUKU Hangul Korean CHWU CHOK Tang *tsio Viet xu
Simplified U+8D8B

Unicode 5.2
Character Definition pursue , chase after ; expel
Pinyin ZHUI1 DUI1 TUI1 Jyutping zeoi1 On TSUI TAI Kun OU Hangul Korean CHWU THOY Tang *djui Viet truy

Unicode 5.2
Character Definition name of an ancient state ; surname
Pinyin ZOU1 JU4 Jyutping zau1 On SUU SHUU Hangul Korean CHWU
Simplified U+90B9

Unicode 5.2
Character Definition chief of tribe , chieftain
Pinyin QIU2 Jyutping cau4 jau4 On SHUU Kun OSA Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition ugly looking , homely ; disgraceful
Pinyin CHOU3 Jyutping cau2 On SHUU Kun MINIKUI NIKUMU TAGUI Hangul Korean CHWU Tang chiǒu Viet xấu
Simplified U+4E11

Unicode 5.2
Character Definition gimlet , awl , drill , auger ; bore
Pinyin ZHUI1 Jyutping zeoi1 On SUI Kun KIRI Hangul Korean CHWU Tang jui Viet dùi
Simplified U+9525

Unicode 5.2
Character Definition balance weight on scale ; hammer
Pinyin CHUI2 Jyutping ceoi4 On TSUI SUI Kun TSUMU OMORI Hangul Korean CHWU
Simplified U+9524

Unicode 5.2
Character Definition hammer , mallet ; club
Pinyin CHUI2 Jyutping ceoi4 On TSUI TAI Kun TSUCHI Hangul Korean CHWU THOY
Simplified U+9524

Unicode 5.2
Character Definition corner , cranny , nook , niche
Pinyin ZOU1 ZHE2 Jyutping zau1 On SUU SOU SHUU Kun SUMI Hangul Korean CHWU Tang jriou

Unicode 5.2
Character Definition bird ; KangXi radical 172
Pinyin ZHUI1 CUI1 WEI2 Jyutping zeoi1 On SUI SAI Kun TORI Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition chick , fledging ; infant , toddler
Pinyin CHU2 JU2 JU4 Jyutping co1 co4 On SUU Kun HINA Hangul Korean CHWU Tang jrhio
Simplified U+96CF

Unicode 5.2
Character Definition leather stap ; swing
Pinyin QIU1 Jyutping cau1 On SHUU Kun SHIRIGAI Hangul Korean CHWU Tang tsiou

Unicode 5.2
Character Definition piebald horse
Pinyin ZHUI1 Jyutping zeoi1 On SUI Kun ASHIGE Hangul Korean CHWU Tang jui Viet choai
Simplified U+9A93

Unicode 5.2
Character Definition mounted escort ; groom
Pinyin ZOU1 ZHOU4 ZHU1 QU1 Jyutping zau1 On SHUU SHU JU SU CHU SUU Kun UMAKAI Hangul Korean CHWU Tang jriou
Simplified U+9A7A

Unicode 5.2
Character Definition bear
Pinyin TUI2 CHUI2 ZHUI1 Jyutping teoi4 On TAI ZUI TSUI Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition loach ; squid ; lizard ; eel
Pinyin QIU2 QIU1 Jyutping cau1 jau4 On SHUU Kun DOJOU Hangul Korean CHWU
Variant U+9C0D

Unicode 5.2
Character Definition loach
Pinyin QIU1 Jyutping cau1 On SHUU Kun DOJOU INADA KAJIKA Hangul Korean CHWU
Simplified U+9CC5

Unicode 5.2
Character Definition pigeon ; turtle-dove ; a hawk
Pinyin ZHUI1 Jyutping zeoi1 zeon2 On SUI SHUN Kun KOBATO Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition large waterfowl with naked head ; Garrulus glandarius
Pinyin QIU1 Jyutping cau1 On SHUU SHU Kun U Hangul Korean CHWU Tang tsiou
Simplified U+9E59

Unicode 5.2
Character Definition chick , fledging ; infant , toddler
Pinyin CHU2 Jyutping co4 On SUU SU JU Kun HINA HIYOKO Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition coarse , rough , rude
Pinyin CU1 On SO ZO Kun HANARERU Hangul Korean CHWU Tang tso
Variant U+7C97

Unicode 5.2
Character Definition rough , coarse , big , rough
Pinyin CU1 Jyutping cou1 On SO ZO Kun HANARERU ARAI Hangul Korean CHWU Tang tso

Records 1 - 50 of 97 retrieved in 226 ms