Character to heir; to rent Definition
JIU4 Pinyin zau6 Jyutping SHYUU SHU On KARIRU OKURU ATSUMARU Kun Hangul CHWU Korean

Character wailing of child; chirp Definition
JIU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU On NAKU Kun Hangul CHWU Korean *tziou Tang

Character fall down, drop, sink, go to ruin Definition
ZHUI4 Pinyin zeoi6 Jyutping TSUI On OCHIRU Kun Hangul CHWU Korean *djhuì Tang truỵ Viet
U+5760 Simplified

Character star Definition
JU1 Pinyin zau1 zeoi1 Jyutping SHU SOU On YOME Kun Hangul CHWU Korean

Character broom, broomstick Definition
ZHOU3 Pinyin zaau2 zau2 Jyutping SOU SHUU On HOUKI Kun Hangul CHWU Korean jiǒu Tang
U+83F7 Variant

Character distressed, regretful, sad Definition
CHOU2 Pinyin cau4 Jyutping CHUU On URAMU Kun Hangul CHWU Korean *tjiou Tang

Character draw out, pull out; sprout Definition
CHOU1 Pinyin cau1 Jyutping CHUU On NUKU HIKU Kun Hangul CHWU Korean *tjiou Tang trừu Viet

Character strike with stick, lash, beat Definition
CHUI2 Pinyin ceoi4 Jyutping SUI TA On MUCHIUTSU UTSU TSUKU Kun Hangul CHWU Korean jiuɛ̌ Tang
U+6425 Variant

Character push, expel; push forward Definition
TUI1 Pinyin ceoi1 teoi1 Jyutping SUI On OSU OSHITE Kun Hangul CHWU THOY Korean tuəi Tang suy Viet

Character grasp with hand, pinch Definition
JIU1 Pinyin cau1 zau1 Jyutping Hangul CHWU Korean

Character beat, pound, strike, throw; shampoo Definition
CHUI2 Pinyin ceoi4 Jyutping TAI TSUI ZUI On NAGEUTSU Kun Hangul CHWU Korean duəi Tang
U+6376 Variant

Character hammer, mallet; vertebra Definition
ZHUI1 CHUI2 Pinyin ceoi4 zeoi1 Jyutping TSUI SUI On TSUCHI UTSU SHII Kun Hangul CHWU Korean djhui Tang chòi Viet

Character mallotus japonicus, deciduous tre Definition
QIU1 Pinyin cau1 Jyutping SHUU On HISAGI Kun Hangul CHWU Korean tsiou Tang

Character door hinge; pivot; center of power Definition
SHU1 Pinyin syu1 Jyutping SUU SHU On TOBOSO KARAKURI Kun Hangul CHWU WU Korean chio Tang xu Viet
U+67A2 Simplified

Character a small pond; a damp and narrow place Definition
JIAO3 JIU4 JIU1 QIU1 QIU4 Pinyin zau1 ziu2 Jyutping SHOU SHUU On KUTE Kun Hangul CHWU Korean tsiou Tang

Character brick wall of a well Definition
ZHOU4 Pinyin zau3 Jyutping SHUU On SHIKIGAWARA Kun Hangul CHWU Korean

Character to be healed; to reform Definition
CHOU1 LU4 Pinyin cau1 Jyutping CHUU CHU RYOU On IERU Kun Hangul CHWU Korean

Character wrinkles, creases, folds Definition
ZHOU4 ZHOU1 Pinyin zau3 Jyutping SUU SHUU On SHIWA Kun Hangul CHWU Korean jriòu Tang
U+76B1 Simplified

Character autumn, fall; year Definition
QIU1 Pinyin cau1 Jyutping SHUU On AKI TOKI Kun Hangul CHWU Korean thu Viet

Character broom Definition
ZHOU3 Pinyin zau2 Jyutping SOU SHUU On HOUKI Kun Hangul CHWU Korean

Character horse whip; flog Definition
CHUI2 Pinyin ceoi4 Jyutping SUI ZUI On TAKE Kun Hangul CHWU Korean

Character deputy, subordinate; concubine Definition
CHOU4 ZAO4 Pinyin zou6 Jyutping SHUU SHU On SOERU Kun Hangul CHWU Korean

Character climb down rope; hang by rope Definition
ZHUI4 Pinyin zeoi6 Jyutping TSUI On SUGARU Kun Hangul CHWU Korean
U+7F12 Simplified

Character crepe, crape, wrinkles, creases Definition
ZHOU4 CHAO4 CU4 ZHOU1 Pinyin zau3 Jyutping SHUU SHU SU SHUKU On CHIJIMI Kun Hangul CHWU Korean Viet
U+7EC9 Simplified

Character mow, cut grass; hay, fodder Definition
CHU2 Pinyin co1 Jyutping SUU SU SHUU On MAGUSA Kun Hangul CHWU Korean so Viet
U+520D Simplified

Character scandent hop; tree Definition
QIU1 Pinyin cau1 Jyutping SHUU On HAGI Kun Hangul CHWU Korean thèm tho Viet

Character to cut grass; hay; fodder Definition
CHU2 Pinyin co1 Jyutping SUU SU SHUU On MAGUSA Kun Hangul CHWU Korean

Character consult, confer; select, choose Definition
ZOU1 ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping SHU SOU SU On HAKARU Kun Hangul CHWU Korean
U+8BF9 Simplified

Character hasten, hurry; be attracted to Definition
QU1 CU4 QU4 COU3 Pinyin ceoi1 cuk1 Jyutping SUU SHU SOKU On HASHIRU OMOMUKU Kun Hangul CHWU CHOK Korean *tsio Tang xu Viet
U+8D8B Simplified

Character pursue, chase after; expel Definition
ZHUI1 DUI1 TUI1 Pinyin zeoi1 Jyutping TSUI TAI On OU Kun Hangul CHWU THOY Korean *djui Tang truy Viet

Character name of an ancient state; surname Definition
ZOU1 JU4 Pinyin zau1 Jyutping SUU SHUU On Hangul CHWU Korean
U+90B9 Simplified

Character chief of tribe, chieftain Definition
QIU2 Pinyin cau4 jau4 Jyutping SHUU On OSA Kun Hangul CHWU Korean

Character ugly looking, homely; disgraceful Definition
CHOU3 Pinyin cau2 Jyutping SHUU On MINIKUI NIKUMU TAGUI Kun Hangul CHWU Korean chiǒu Tang xấu Viet
U+4E11 Simplified

Character gimlet, awl, drill, auger; bore Definition
ZHUI1 Pinyin zeoi1 Jyutping SUI On KIRI Kun Hangul CHWU Korean jui Tang dùi Viet
U+9525 Simplified

Character balance weight on scale; hammer Definition
CHUI2 Pinyin ceoi4 Jyutping TSUI SUI On TSUMU OMORI Kun Hangul CHWU Korean
U+9524 Simplified

Character hammer, mallet; club Definition
CHUI2 Pinyin ceoi4 Jyutping TSUI TAI On TSUCHI Kun Hangul CHWU THOY Korean
U+9524 Simplified

Character corner, cranny, nook, niche Definition
ZOU1 ZHE2 Pinyin zau1 Jyutping SUU SOU SHUU On SUMI Kun Hangul CHWU Korean jriou Tang

Character bird; KangXi radical 172 Definition
ZHUI1 CUI1 WEI2 Pinyin zeoi1 Jyutping SUI SAI On TORI Kun Hangul CHWU Korean

Character chick, fledging; infant, toddler Definition
CHU2 JU2 JU4 Pinyin co1 co4 Jyutping SUU On HINA Kun Hangul CHWU Korean jrhio Tang
U+96CF Simplified

Character leather stap; swing Definition
QIU1 Pinyin cau1 Jyutping SHUU On SHIRIGAI Kun Hangul CHWU Korean tsiou Tang

Character piebald horse Definition
ZHUI1 Pinyin zeoi1 Jyutping SUI On ASHIGE Kun Hangul CHWU Korean jui Tang choai Viet
U+9A93 Simplified

Character mounted escort; groom Definition
ZOU1 ZHOU4 ZHU1 QU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU SHU JU SU CHU SUU On UMAKAI Kun Hangul CHWU Korean jriou Tang
U+9A7A Simplified

Character bear Definition
TUI2 CHUI2 ZHUI1 Pinyin teoi4 Jyutping TAI ZUI TSUI On Hangul CHWU Korean

Character loach; squid; lizard; eel Definition
QIU2 QIU1 Pinyin cau1 jau4 Jyutping SHUU On DOJOU Kun Hangul CHWU Korean
U+9C0D Variant

Character loach Definition
QIU1 Pinyin cau1 Jyutping SHUU On DOJOU INADA KAJIKA Kun Hangul CHWU Korean
U+9CC5 Simplified

Character pigeon; turtle-dove; a hawk Definition
ZHUI1 Pinyin zeoi1 zeon2 Jyutping SUI SHUN On KOBATO Kun Hangul CHWU Korean

Character large waterfowl with naked head; Garrulus glandarius Definition
QIU1 Pinyin cau1 Jyutping SHUU SHU On U Kun Hangul CHWU Korean tsiou Tang
U+9E59 Simplified

Character chick, fledging; infant, toddler Definition
CHU2 Pinyin co4 Jyutping SUU SU JU On HINA HIYOKO Kun Hangul CHWU Korean

Character coarse, rough, rude Definition
CU1 Pinyin SO ZO On HANARERU Kun Hangul CHWU Korean tso Tang
U+7C97 Variant

Character rough, coarse, big, rough Definition
CU1 Pinyin cou1 Jyutping SO ZO On HANARERU ARAI Kun Hangul CHWU Korean tso Tang


Records 1 - 50 of 97 retrieved in 176 ms