Character exhale; blow out; deep sigh; hiss; praise, flatter; lie Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO On FUKU USO Kun Hangul HE Korean xiu xiù Tang hờ Viet
U+5618 Simplified

Character high mound; hilly countryside; wasteland Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO On ATO Kun Hangul HE Korean kiu Tang

Character blow through nose, snort Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO On SUSURINAKU Kun Hangul HE Korean

Character false, worthless; empty, hollow Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO KO On MUNASHII Kun Hangul HE Korean *xiu Tang
U+865A Simplified

Character allow, permit; promise; betroth Definition
XU3 HU3 Pinyin heoi2 Jyutping KYO KO On YURUSU BAKARI MOTO Kun Hangul HE HO Korean *xiǔ Tang hứa Viet
U+8BB8 Simplified

Literal
xu1 Reading Pinyin shi1 Reading Pinyin キョ Reading On Reading On うそ Reading Kun . Reading Kun heo Reading Korean Reading Korean
lie Meaning falsehood Meaning mentira Meaning es falsedad Meaning es

Literal
xu1 Reading Pinyin キョ Reading On Reading On むな.しい Reading Kun うつ. Reading Kun heo Reading Korean Reading Korean
void Meaning emptiness Meaning unpreparedness Meaning crack Meaning fissure Meaning untruth Meaning vide Meaning fr impréparation Meaning fr craquelure Meaning fr fissure Meaning fr contre-vérité Meaning fr vacío Meaning es vano Meaning es hueco Meaning es vazio Meaning pt vacuidade Meaning pt despreparo Meaning pt abertura Meaning pt fissura Meaning pt falsidade Meaning pt

Literal
xu3 Reading Pinyin hu3 Reading Pinyin キョ Reading On ゆる. Reading Kun もと Reading Kun heo Reading Korean ho Reading Korean Reading Korean Reading Korean
permit Meaning approve Meaning autorisation Meaning fr permettre Meaning fr seulement Meaning fr permitir Meaning es perdonar Meaning es dejar Meaning es excusar Meaning es permitir Meaning pt aprovar Meaning pt

Literal
xu1 Reading Pinyin キョ Reading On あと Reading Kun heo Reading Korean Reading Korean
ruins Meaning

Literal
xu3 Reading Pinyin Reading On くぬぎ Reading Kun heo Reading Korean Reading Korean
type of oak Meaning

Literal
xu1 Reading Pinyin キョ Reading On すすりな. Reading Kun heo Reading Korean Reading Korean
cry Meaning


Records 1 - 11 of 11 retrieved in 94 ms