Character
YAN3 Pinyin Hangul HEN Korean

Character curtain at front of carriage Definition
XIAN3 Pinyin hin2 hin3 Jyutping KEN KON On HORO Kun Hangul HEN Korean xiæ̌n Tang

Character constitution, statute, law Definition
XIAN4 Pinyin hin3 Jyutping KEN On NORI Kun Hangul HEN Korean *xiæ̀n Tang hiến Viet
U+5BAA Simplified

Character
XIAN3 Pinyin Hangul HEN Korean

Character
XIAN3 Pinyin Hangul HEN Korean

Character offer, present; show, display Definition
XIAN4 SUO1 XI1 Pinyin hin3 Jyutping KEN KON On TATEMATSURU Kun Hangul HEN SA Korean *xiæ̀n Tang hiến Viet
U+732E Simplified

Character carriage; high; wide; balcony; surname of the Yellow Emperor Definition
XUAN1 XIAN3 XIAN4 HAN3 JIAN1 Pinyin hin1 Jyutping KEN On NOKI Kun Hangul HEN Korean *xiæn Tang hiên Viet
U+8F69 Simplified

Literal
xian4 Reading Pinyin ケン Reading On かず Nanori のり Nanori よし Nanori heon Reading Korean Reading Korean
constitution Meaning law Meaning constitution Meaning fr loi Meaning fr regulación Meaning es ley Meaning es norma Meaning es funcionario Meaning es Constituição Meaning pt lei Meaning pt

Literal
xian4 Reading Pinyin ケン Reading On コン Reading On たてまつ. Reading Kun heon Reading Korean sa Reading Korean Reading Korean Reading Korean
offering Meaning counter for drinks Meaning present Meaning offer Meaning don Meaning fr offrande Meaning fr faire cadeau Meaning fr offrir Meaning fr compteur de boissons Meaning fr oferta Meaning es ofrenda Meaning es dedicar Meaning es ofrecer Meaning es contador de bebidas Meaning es oferta Meaning pt sufixo p/ contagem de bebidas Meaning pt presente Meaning pt oferecer Meaning pt

Literal
xuan1 Reading Pinyin ケン Reading On のき Reading Kun heon Reading Korean Reading Korean
flats Meaning counter for houses Meaning eaves Meaning gouttière Meaning fr auvent Meaning fr compteur de maisons Meaning fr alero del tejado Meaning es contador para casas Meaning es alto Meaning es apartamentos Meaning pt sufixo para contagem de casas Meaning pt beiral de telhados Meaning pt

Literal
xian4 Reading Pinyin ケン Reading On コン Reading On たてまつ. Reading Kun heon Reading Korean sa Reading Korean Reading Korean Reading Korean
offer Meaning present Meaning show Meaning display Meaning


Records 1 - 11 of 11 retrieved in 266 ms