Unicode 5.2
Character Definition interrogative or exclamatory final particle
Pinyin HU1 HU2 Jyutping fu1 fu4 wu4 On KO Kun YO KANA KA Hangul Korean HO Tang ho Viet hồ

Unicode 5.2
Character Definition mutually , reciprocally
Pinyin HU4 Jyutping wu6 On GO KO Kun TAGAI Hangul Korean HO Tang Viet hỗ

Unicode 5.2
Character
Pinyin HAO2 Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character Definition freezing ; stopped up , closed off
Pinyin HU4 Jyutping wu6 On GO Kun KOORU HIERU SAERU Hangul Korean HO
Variant U+6C8D

Unicode 5.2
Character Definition breathe sigh , exhale ; call , shout
Pinyin HU1 XU1 Jyutping fu1 On KO Kun YOBU Hangul Korean HO Tang *xo Viet
Variant U+8B3C

Unicode 5.2
Character Definition the roaring of wild beasts ; to howl , to wail , to bawl
Pinyin HAO2 On KOU GOU Kun HOERU SAKEBU Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character Definition trench , ditch , channel , moat
Pinyin HAO2 Jyutping hou4 On GOU Kun HORI Hangul Korean HO Tang hɑu Viet hào

Unicode 5.2
Character Definition jar , pot , jug , vase ; surname
Pinyin HU2 Jyutping wu4 On KO Kun TSUBO Hangul Korean HO Tang *ho
Simplified U+58F6 Variant U+58F7

Unicode 5.2
Character Definition good , excellent , fine ; well
Pinyin HAO3 HAO4 Jyutping hou2 hou3 On KOU Kun KONOMU SUKU YOI Hangul Korean HO Tang *xɑ̀u *xɑ̌u Viet háo

Unicode 5.2
Character
Pinyin HU4 Jyutping wu6 On KO GO Kun OTOME MIMEYOISAMA NETAMU Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character
Pinyin HU4 Jyutping wu6 On KO GO Kun OTOME MIMEYOISAMA HOKORU Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character Definition hill
Pinyin HU4 Jyutping wu6 On KO GO Kun YAMA Hangul Korean HO Viet

Unicode 5.2
Character Definition wooden bow ; arc , crescent
Pinyin HU2 Jyutping wu4 On KO Kun KYUMI Hangul Korean HO Tang ho

Unicode 5.2
Character Definition rely on , presume on ; persist in
Pinyin HU4 Jyutping wu6 On KO Kun TANOMU Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character Definition door ; family , household
Pinyin HU4 Jyutping wu6 On KO Kun TO HE Hangul Korean HO
Simplified U+6237 Variant U+6238

Unicode 5.2
Character Definition escort , retinue ; insolent
Pinyin HU4 Jyutping wu6 On KO Kun SHITAGAU Hangul Korean HO Tang

Unicode 5.2
Character Definition summer time ; sky ; heaven
Pinyin HAO4 Jyutping hou6 On KOU Kun SORA Hangul Korean HO Tang *hɑ̌u

Unicode 5.2
Character Definition daybreak ; bright and brilliant
Pinyin HAO4 On KOU GOU Kun HIKARU AKIRAKA Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character Definition fine hair ; measure of length
Pinyin HAO2 Jyutping hou4 On KOU GOU Kun SUKOSHI Hangul Korean HO Tang hɑu Viet hào

Unicode 5.2
Character Definition freezing ; stopped up , closed off
Pinyin HU4 Jyutping wu6 On GO Kun KARERU Hangul Korean HO
Variant U+51B1

Unicode 5.2
Character Definition great , numerous , vast , abundant
Pinyin HAO4 GE2 GAO3 Jyutping hou5 hou6 On KOU Kun HIROI OOKII Hangul Korean HO Tang *hɑ̌u
Variant U+6F94

Unicode 5.2
Character
Pinyin HAO4 Jyutping hou6 On KOU GOU Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character Definition a lake ; Hubei , Hunan ; bluish-green
Pinyin HU2 Jyutping wu4 On KO Kun MIZUUMI Hangul Korean HO Tang *ho Viet hồ

Unicode 5.2
Character
Pinyin HAO4 Jyutping hou6 On KOU GOU KAKU KOKU Kun NAGAAME Hangul Korean HO Viet hao

Unicode 5.2
Character Definition Shanghai ; river near Shanghai
Pinyin HU4 Jyutping wu6 On KO Kun ERI AJIRO Hangul Korean HO
Simplified U+6CAA

Unicode 5.2
Character Definition riverbank , shore
Pinyin HU3 XU3 Jyutping wu2 On KO Kun HOTORI Hangul Korean HO
Simplified U+6D52

Unicode 5.2
Character Definition radiance of gems
Pinyin HAO4 Jyutping hou4 hou6 On KOU Kun HIROI Hangul Korean HO
Variant U+6D69

Unicode 5.2
Character Definition moat , trench , ditch
Pinyin HAO2 Jyutping hou4 On GOU Kun HORI Hangul Korean HO Tang hɑu

Unicode 5.2
Character Definition pour down , cascade down ; look
Pinyin HUO4 HU4 Jyutping wok6 wu6 On KAKU WAKU Hangul Korean HO Tang huɑk

Unicode 5.2
Character Definition vast , large , grand , expansive
Pinyin HAO4 Jyutping hou6 On KOU GOU KAN KON Kun MAMEJIRU Hangul Korean HO
Simplified U+704F

Unicode 5.2
Character Definition entertain victorious soldiers
Pinyin KAO4 Jyutping hou3 On KOU Kun NEGIRAU Hangul Korean HO Tang kɑ̀u

Unicode 5.2
Character Definition species of fox
Pinyin HU2 Jyutping wu4 On KO Kun KITSUNE Hangul Korean HO Tang *ho Viet hồ

Unicode 5.2
Character Definition a kind of monkey found in W. China
Pinyin HU2 Jyutping wu4 On KO GO Hangul Korean HO Viet hồ

Unicode 5.2
Character Definition jewel in shape of tiger ; amber
Pinyin HU3 Jyutping fu2 On KO Hangul Korean HO Tang

Unicode 5.2
Character Definition coral ; person of virtue
Pinyin HU2 Jyutping wu4 On KO GO Hangul Korean HO Tang ho Viet

Unicode 5.2
Character Definition bottle gourd ; calabash ; pot
Pinyin HU4 HU2 HUO4 GU1 Jyutping wok6 wu4 wu6 On KO KAKU Kun HISAGO Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character Definition bright , luminous ; clear ; hoary
Pinyin HAO4 HUI1 Jyutping gou2 hou6 On KOU Kun HIKARU SHIROI Hangul Korean HO Tang hɑ̌u

Unicode 5.2
Character Definition white , bright ; clear , pure
Pinyin HAO4 GAO3 Jyutping hou6 On KOU GOU Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character Definition bright , brilliant
Pinyin HAO4 Jyutping hou6 Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character Definition blessing , happiness , prosperity
Pinyin HU4 Jyutping wu2 On KO GO Kun SAIWAI Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character Definition ancient woodwind instrument
Pinyin CHI2 Jyutping ci4 On KO KU CHI JI Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character Definition paste , stick on with paste
Pinyin HU2 HU1 HU4 Jyutping wu4 On KO GO Kun NORI Hangul Korean HO Viet hồ
Variant U+80E1

Unicode 5.2
Character Definition white raw silk
Pinyin GAO3 Jyutping gou2 On KOU Kun SHIROGINU SHIMA Hangul Korean HO Tang gɑ̀u gɑ̌u
Simplified U+7F1F

Unicode 5.2
Character
Pinyin HAO4 Hangul Korean HO

Unicode 5.2
Character Definition recklessly , foolishly ; wildly
Pinyin HU2 Jyutping wu4 On KO GO Kun NANZO EBISU Hangul Korean HO Tang *ho
Traditional U+885A U+9B0D Variant U+695C

Unicode 5.2
Character Definition rushes , reeds
Pinyin LU2 LU3 Jyutping lou4 On RO Kun ASHI Hangul Korean HO
Traditional U+8606

Unicode 5.2
Character Definition bottle-gourd
Pinyin HU2 Jyutping wu4 On KO Kun NINNIKU FUKUBE HYOUTAN Hangul Korean HO Viet hồ
Variant U+80E1

Unicode 5.2
Character Definition mugwort , artemisia ; give off
Pinyin HAO1 GAO3 Jyutping hou1 On KOU Kun YOMOGI Hangul Korean HO Tang *hɑu

Unicode 5.2
Character Definition tiger ; brave , fierce ; surname
Pinyin HU3 HU4 Jyutping fu2 On KO Kun TORA Hangul Korean HO Tang *xǒ Viet hổ
Variant U+4E55

Unicode 5.2
Character Definition mark , sign ; symbol ; number
Pinyin HAO4 HAO2 Jyutping hou4 hou6 On GOU KOU Kun SAKEBU YOBINA Hangul Korean HO Tang *hɑu hɑ̀u Viet hiệu
Simplified U+53F7

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 218 ms