Unicode 5.2
Character Definition report , tell , announce
Pinyin BAO4 Jyutping bou3 On HOU Kun SHIRASERU MUKUIRU Hangul Korean PO PWU Tang *bɑ̀u Viet báo
Simplified U+62A5

Unicode 5.2
Character Definition treasure , jewel ; precious , rare
Pinyin BAO3 Jyutping bou2 On HOU Kun TAKARA Hangul Korean PO Tang *bɑ̌u Viet bảo
Simplified U+5B9D

Unicode 12.1
Character Definition report , tell , announce
Pinyin bào Jyutping bou3 On HOU Kun SHIRASERU MUKUIRU Hangul : 0E Korean PO PWU Tang *bɑ̀u Viet báo
Simplified U+62A5

Unicode 12.1
Character Definition treasure , jewel ; precious , rare
Pinyin bǎo Jyutping bou2 On HOU Kun TAKARA Hangul : 0E Korean PO Tang *bɑ̌u Viet bảo
Simplified U+5B9D

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 15 ms