Character mean, low; cheap, worthless Definition
JIAN4 Pinyin zin6 Jyutping SEN ZEN On IYASHII SHIZU Kun Hangul CHEN Korean *dzhiɛ̀n Tang tiện Viet
U+8D31 Simplified

Character money, currency, coins Definition
QIAN2 JIAN3 Pinyin cin2 cin4 zin2 Jyutping SEN On ZENI SEN Kun Hangul CEN Korean *dzhiɛn Tang tiền Viet
U+94B1 Simplified

Character feeling, sentiment, emotion Definition
QING2 Pinyin cing4 Jyutping JOU SEI On NASAKE KOKORO OMOMUKI Kun Hangul CENG Korean *dzhiɛng Tang tình Viet

Character clear weather, fine weather Definition
QING2 Pinyin ceng4 cing4 Jyutping SEI On HARERU HARE HARASU Kun Hangul CHENG Korean *dzhiɛng Tang tạnh Viet
U+FA12 Variant

Character pure, clean, unspoiled Definition
JING4 Pinyin zeng6 zing6 Jyutping JOU SEI On KYOI Kun Hangul CENG Korean *dzhiɛ̀ng Tang
U+51C8 Variant

Character quiet, still, motionless; gentle Definition
JING4 Pinyin zing6 Jyutping SEI JOU On SHIZUKA Kun Hangul CENG Korean *dzhiɛ̌ng Tang
U+9759 Simplified


Records 1 - 6 of 6 retrieved in 18264 ms