Character to occupy, take possession of; a base Definition
JU4 Pinyin geoi3 Jyutping KYO KO KEKI On YORU AKASHI HIKU Kun Hangul KE Korean *giù Tang cớ Viet
U+636E Simplified U+62E0 Variant

Character raise, lift up; recommend Definition
JU3 Pinyin geoi2 Jyutping KYO On AGERU KOZORU Kun *giǔ Tang cử Viet
U+4E3E Simplified U+64E7 Variant

Character cart, vehicle; carry in cart Definition
CHE1 JU1 Pinyin ce1 geoi1 Jyutping SHA KYO On KURUMA Kun Hangul CHA KE Korean *giu chia Tang xa Viet
U+8F66 Simplified

Character return; return to, revert to Definition
GUI1 KUI4 Pinyin gwai1 Jyutping KI GI On TOTSUGU YUKU KAERU Kun Hangul KWI KWEY Korean *giuəi Tang
U+5F52 Simplified U+5E30 Variant

Character expensive, costly, valuable Definition
GUI4 Pinyin gwai3 Jyutping KI On TOUTOI TATTOI TOUTOBU Kun Hangul KWI Korean *giuə̀i Tang quý Viet
U+8D35 Simplified

Character ghost; spirit of dead; devil Definition
GUI3 Pinyin gwai2 Jyutping KI On ONI Kun Hangul KWI Korean *giuə̌i Tang quỷ Viet

Character sovereign, monarch, ruler, chief, prince Definition
JUN1 Pinyin gwan1 Jyutping KUN On KIMI Kun Hangul KWUN Korean *giuən Tang quân Viet

Character army, military; soldiers, troops Definition
JUN1 Pinyin gwan1 Jyutping GUN KUN On TSUWAMONO IKUSA Kun Hangul KWUN Korean *giuən Tang quân Viet
U+519B Simplified

Character chrysanthemum Definition
JU2 Pinyin guk1 Jyutping KIKU On KIKUNOHANA Kun Hangul KWUK Korean *giuk Tang cúc Viet

Character palace, temple, dwelling, enclose Definition
GONG1 Pinyin gung1 Jyutping KYUU GUU On MIYA IE Kun Hangul KWUNG Korean *giung Tang
U+5BAB Simplified

Character bow; curved, arched; KangXi radical number 57 Definition
GONG1 Pinyin gung1 Jyutping KYUU On YUMI Kun Hangul KWUNG Korean *giung Tang cung Viet


Records 1 - 11 of 11 retrieved in 265 ms