Unicode 5.2
Character Definition more and more , even more
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YU Kun MASARU IYOIYO Hangul Korean YU Tang *iǒ Viet rủ
Variant U+7652

Unicode 5.2
Character Definition go over , pass over , exceed
Pinyin YU2 DOU4 Jyutping jyu4 jyu6 On YU Kun KOERU IYOIYO Hangul Korean YU Tang *io Viet du

Unicode 12.1
Character Definition more and more , even more
Pinyin Jyutping jyu6 On YU Kun MASARU IYOIYO Hangul : 0E Korean YU Tang *iǒ Viet rủ
Variant U+7652

Unicode 12.1
Character Definition go over , pass over , exceed
Pinyin Jyutping jyu4 jyu6 On YU Kun KOERU IYOIYO Hangul : 0N Korean YU Tang *io Viet du

Unicode 5.2
Character Definition desire , want , long for ; intend
Pinyin YU4 Jyutping juk6 On YOKU Kun HOSSURU HOSHII Hangul Korean YOK Tang *iok Viet dục
Variant U+617E

Unicode 12.1
Character Definition desire , want , long for ; intend
Pinyin Jyutping juk6 On YOKU Kun HOSSURU HOSHII Hangul : 0E Korean YOK Tang *iok Viet dục
Variant U+617E

Unicode 5.2
Character Definition brave , courageous , fierce
Pinyin YONG3 Jyutping jung5 jung6 On YUU Kun ISAMASHII ISAMU Hangul Korean YONG Tang *iǒng Viet dũng

Unicode 5.2
Character Definition looks , appearance ; figure , form
Pinyin RONG2 Jyutping jung4 On YOU Kun IRERU YURUSU KATACHI Hangul Korean YONG Tang *iong Viet dung

Unicode 5.2
Character Definition surge up , bubble up , gush forth
Pinyin YONG3 CHONG1 Jyutping cung1 jung2 On YUU YOU Kun WAKU Hangul Korean YONG Tang *iǒng
Variant U+6E67

Unicode 5.2
Character Definition well up ; gush forth ; rise
Pinyin YONG3 Jyutping jung2 On YUU YOU Kun WAKU Hangul Korean YONG Tang *iǒng Viet rụng
Variant U+6D8C

Unicode 5.2
Character Definition use , employ , apply , operate ; use
Pinyin YONG4 Jyutping jung6 On YOU Kun MOCHIIRU HATARAKI MOTTE Hangul Korean YONG Tang *iòng Viet dụng

Unicode 5.2
Character Definition hibiscus ; Chengdu , Sichuan
Pinyin RONG2 Jyutping jung4 On YOU OU Hangul Korean YONG Tang *iong Viet rong

Unicode 12.1
Character Definition brave , courageous , fierce
Pinyin yǒng Jyutping jung5 jung6 On YUU Kun ISAMASHII ISAMU Hangul : 0E Korean YONG Tang *iǒng Viet dũng

Unicode 12.1
Character Definition looks , appearance ; figure , form
Pinyin róng Jyutping jung4 On YOU Kun IRERU YURUSU KATACHI Hangul : 0E Korean YONG Tang *iong Viet dung

Unicode 12.1
Character Definition surge up , bubble up , gush forth
Pinyin yǒng Jyutping cung1 jung2 On YUU YOU Kun WAKU Hangul : 0N Korean YONG Tang *iǒng
Variant U+6E67

Unicode 12.1
Character Definition well up ; gush forth ; rise
Pinyin yǒng Jyutping jung2 On YUU YOU Kun WAKU Hangul : 0N Korean YONG Tang *iǒng Viet rụng
Variant U+6D8C

Unicode 12.1
Character Definition use , employ , apply , operate ; use
Pinyin yòng Jyutping jung6 On YOU Kun MOCHIIRU HATARAKI MOTTE Hangul : 0E Korean YONG Tang *iòng Viet dụng

Unicode 12.1
Character Definition hibiscus ; Chengdu , Sichuan
Pinyin róng Jyutping jung4 On YOU OU Hangul : 0N Korean YONG Tang *iong Viet rong

Unicode 5.2
Character Definition long , far , remote , distant ; liesurely
Pinyin YOU1 Jyutping jau4 On YUU Kun TOOI HARUKA Hangul Korean YU Tang *iou

Unicode 5.2
Character Definition to swim ; float , drift ; wander , roam
Pinyin YOU2 LIU2 Jyutping jau4 On YUU RYUU Kun OYOGU ASOBU ASOBI Hangul Korean YU Tang *iou
Variant U+9030

Unicode 5.2
Character Definition like , similar to , just like , as
Pinyin YOU2 YAO2 Jyutping jau4 On YUU Kun NAO Hangul Korean YU Tang *iou
Simplified U+72B9

Unicode 5.2
Character Definition cause , reason ; from
Pinyin YOU2 YAO1 Jyutping jau4 On YUU YU YUI Kun YOSHI YORU YORI Hangul Korean YU Tang *iou Viet do

Unicode 5.2
Character Definition wander , roam , travel
Pinyin YOU2 Jyutping jau4 On YUU YU Kun ASOBU ASOBI SUSABI Hangul Korean YU Tang *iou Viet du
Variant U+6E38

Unicode 12.1
Character Definition long , far , remote , distant ; liesurely
Pinyin yōu Jyutping jau4 On YUU Kun TOOI HARUKA Hangul : 0E Korean YU Tang *iou

Unicode 12.1
Character Definition to swim ; float , drift ; wander , roam
Pinyin yóu Jyutping jau4 On YUU RYUU Kun OYOGU ASOBU ASOBI Hangul : 0N Korean YU Tang *iou
Variant U+9030

Unicode 12.1
Character Definition like , similar to , just like , as
Pinyin yóu Jyutping jau4 On YUU Kun NAO Hangul : 0E Korean YU Tang *iou
Simplified U+72B9

Unicode 12.1
Character Definition cause , reason ; from
Pinyin yóu Jyutping jau4 On YUU YU YUI Kun YOSHI YORU YORI Hangul : 0E Korean YU Tang *iou Viet do

Unicode 12.1
Character Definition wander , roam , travel
Pinyin yóu Jyutping jau4 On YUU YU Kun ASOBU ASOBI SUSABI Hangul : 0E Korean YU Tang *iou Viet du
Variant U+6E38

Records 1 - 28 of 28 retrieved in 87 ms