Character I, me; to give Definition
YU2 YU3 Pinyin jyu4 jyu5 Jyutping YO SHA On ATAERU ARAKAJIME Kun Hangul YE Korean *iu iu Tang nhừ Viet
U+8C6B Variant

Character I, my, me; surname; surplus Definition
YU2 XU2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On AMARU WARE AMARI Kun Hangul YE Korean *iu iu Tang Viet
U+4F59 Simplified U+4F59 U+9918 Traditional

Character and; with; to; for; give, grant Definition
YU3 YU4 YU2 Pinyin jyu4 jyu5 jyu6 Jyutping YO On KUMISURU ATAERU AZUKARU Kun Hangul YE Korean *iǔ iu Tang dữ Viet
U+4E0E Simplified

Character exceed, transgress; cross over Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YU YOU On KOERU Kun Hangul YU Korean *iu Tang

輿 Character cart, palanquin; public opinion Definition
YU2 YU4 Pinyin jyu4 Jyutping YO On KOSHI Kun Hangul YE Korean *iu Tang
U+8206 Simplified

Character surplus, excess, remainder Definition
YU2 YE2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On AMARU Kun Hangul YE Korean *iu Tang Viet
U+4F59 U+9980 Simplified U+9980 Variant

Character service; a servant, laborer; to serve Definition
YI4 Pinyin jik6 Jyutping YAKU EKI On TSUTOME EDACHI Kun Hangul YEK Korean *iuɛk Tang dịch Viet

沿 Character follow a course, go along Definition
YAN2 YAN4 Pinyin jyun4 Jyutping EN On SOU Kun Hangul YEN Korean *iuɛn Tang duyên Viet

Character hem, margin; reason, cause; karma, fate Definition
YUAN2 YUAN4 Pinyin jyun4 Jyutping EN On FUCHI HERI YORU Kun Hangul YEN TAN Korean *iuɛn Tang duyên Viet
U+7F18 Simplified U+7E01 Variant

Character encampment, barracks; manage Definition
YING2 CUO1 Pinyin jing4 Jyutping EI On ITONAMU Kun Hangul YENG HYENG Korean *iuɛng iuɛng Tang
U+8425 Simplified

Character pleased, contented, gratified Definition
YUE4 Pinyin jyut6 Jyutping ETSU On YOROKOBU Kun YEL Korean *iuɛt Tang
U+6085 Traditional

Character
RONG2 Pinyin jung4 Jyutping *iung Tang


Records 1 - 12 of 12 retrieved in 1473 ms