Unicode 5.2
Character Definition I, me ; to give
Pinyin YU2 YU3 Jyutping jyu4 jyu5 On YO SHA Kun ATAERU ARAKAJIME Hangul Korean YE Tang *iu iu Viet nhừ
Variant U+8C6B

Unicode 5.2
Character Definition I, my , me ; surname ; surplus
Pinyin YU2 XU2 Jyutping jyu4 On YO Kun AMARU WARE AMARI Hangul Korean YE Tang *iu iu Viet
Simplified U+4F59 Traditional U+4F59 U+9918

Unicode 5.2
Character Definition and ; with ; to ; for ; give , grant
Pinyin YU3 YU4 YU2 Jyutping jyu4 jyu5 jyu6 On YO Kun KUMISURU ATAERU AZUKARU Hangul Korean YE Tang *iǔ iu Viet dữ
Simplified U+4E0E

Unicode 5.2
Character Definition exceed , transgress ; cross over
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YU YOU Kun KOERU Hangul Korean YU Tang *iu

輿
Unicode 5.2
Character 輿 Definition cart , palanquin ; public opinion
Pinyin YU2 YU4 Jyutping jyu4 On YO Kun KOSHI Hangul Korean YE Tang *iu
Simplified U+8206

Unicode 5.2
Character Definition surplus , excess , remainder
Pinyin YU2 YE2 Jyutping jyu4 On YO Kun AMARU Hangul Korean YE Tang *iu Viet
Simplified U+4F59 U+9980 Variant U+9980

Unicode 5.2
Character Definition service ; a servant , laborer ; to serve
Pinyin YI4 Jyutping jik6 On YAKU EKI Kun TSUTOME EDACHI Hangul Korean YEK Tang *iuɛk Viet dịch

沿
Unicode 5.2
Character 沿 Definition follow a course , go along
Pinyin YAN2 YAN4 Jyutping jyun4 On EN Kun SOU Hangul Korean YEN Tang *iuɛn Viet duyên

Unicode 5.2
Character Definition hem , margin ; reason , cause ; karma , fate
Pinyin YUAN2 YUAN4 Jyutping jyun4 On EN Kun FUCHI HERI YORU Hangul Korean YEN TAN Tang *iuɛn Viet duyên
Simplified U+7F18 Variant U+7E01

Unicode 5.2
Character Definition encampment , barracks ; manage
Pinyin YING2 CUO1 Jyutping jing4 On EI Kun ITONAMU Hangul Korean YENG HYENG Tang *iuɛng iuɛng
Simplified U+8425

Unicode 5.2
Character Definition pleased , contented , gratified
Pinyin YUE4 Jyutping jyut6 On ETSU Kun YOROKOBU Korean YEL Tang *iuɛt
Traditional U+6085

Unicode 5.2
Character
Pinyin RONG2 Jyutping jung4 Tang *iung

Records 1 - 12 of 12 retrieved in 56 ms