Unicode 5.2
Character Definition hard , strong , firm ; resolute
Pinyin JIAN1 Jyutping gin1 On KEN Kun KATAI KATAKU Hangul Korean KYEN Tang *gen Viet kiên
Simplified U+575A
IRG Japan 0-3778

Unicode 5.2
Character Definition spokes of wheel
Pinyin FU2 Jyutping fuk1
Traditional U+8F3B
IRG PRC and Singapore 0-3778

𢯡
Unicode 5.2
Character 𢯡
Viet rọc
IRG Vietnam 0-3778

Records 1 - 3 of 3 retrieved in 29 ms