Unicode 5.2
Character Definition dread , shrink from , shirk , fear
Pinyin DAN4 Jyutping daan6 On TAN TA DAN Kun HABAKARU HABAKARI Hangul Korean THAN Viet dạn
Simplified U+60EE
Xiandai Hanyu Cidian 0211.041 : dàn

Unicode 12.1
Character Definition dread , shrink from , shirk , fear
Pinyin dàn Jyutping daan6 On TAN TA DAN Kun HABAKARU HABAKARI Hangul : 0N Korean THAN Viet dạn
Simplified U+60EE
Xiandai Hanyu Cidian 0211.041 : dàn

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 13 ms