Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) deep in the mountain , name of a place in Zhejiang Province ; at the hill side
Pinyin AO4 WO4 Jyutping bei1 ou3
KangXi 0321.081

Unicode 5.2
Character Definition island
Pinyin AO4 Jyutping ngou3 ou3 On AU OU IKU Kun OKU KUMA
Simplified U+5C99
KangXi 0321.081 KangXi position 0321.081

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUI3 On SAI
KangXi 0321.081 KangXi position 0321.081

Unicode 5.2
Character
KangXi 0321.081 KangXi position 0321.081

𡽋
Unicode 5.2
Character 𡽋
KangXi 0321.081

𡽌
Unicode 5.2
Character 𡽌
KangXi 0321.081

𡽍
Unicode 5.2
Character 𡽍
KangXi 0321.081

𡽎
Unicode 5.2
Character 𡽎
KangXi 0321.081

𡽏
Unicode 5.2
Character 𡽏
KangXi 0321.081

𡽐
Unicode 5.2
Character 𡽐
KangXi 0321.081

𡽑
Unicode 5.2
Character 𡽑
KangXi 0321.081

𡽒
Unicode 5.2
Character 𡽒
KangXi 0321.081

𡽓
Unicode 5.2
Character 𡽓
KangXi 0321.081

𡽔
Unicode 5.2
Character 𡽔
KangXi 0321.081

𡽕
Unicode 5.2
Character 𡽕
KangXi 0321.081

𡽖
Unicode 5.2
Character 𡽖
KangXi 0321.081

𡽗
Unicode 5.2
Character 𡽗
KangXi 0321.081

𡽘
Unicode 5.2
Character 𡽘
KangXi 0321.081

𡽙
Unicode 5.2
Character 𡽙
KangXi 0321.081

𡽚
Unicode 5.2
Character 𡽚
KangXi 0321.081

𡽛
Unicode 5.2
Character 𡽛
KangXi 0321.081

Records 1 - 21 of 21 retrieved in 65 ms