Unicode 5.2
Character Definition syllable
Pinyin LONG4 Jyutping lung6 On ROU Kun SAEZURU Korean LONG Viet trộng
Morohashi index 03635
IRG Dai Kanwa Ziten (Morohashi) 03635

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 15 ms