Unicode 5.2
Character Definition dread , shrink from , shirk , fear
Pinyin DAN4 Jyutping daan6 On TAN TA DAN Kun HABAKARU HABAKARI Hangul Korean THAN Viet dạn
Simplified U+60EE
Dae Jaweon, 1988 0743.060
IRG Dae Jaweon 0743.060

Unicode 5.2
Character Definition pendant ornaments , earrings
Pinyin DANG1 Jyutping dong1 On TOU Kun MIMIKAZARI Hangul Korean TANG Tang dɑng
Simplified U+73F0
KangXi 0743.060 KangXi position 0743.060

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 13 ms