Unicode 5.2
Character Definition forked ; bifurcation
Pinyin YA1 Jyutping aa1 On A Kun HUTAMATA AGEMAKI Hangul Korean A Viet a
Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197 1
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 1

Unicode 5.2
Character Definition forked ; bifurcation
Pinyin YA1 Jyutping aa1 On A Kun HUTAMATA AGEMAKI Hangul Korean A Viet a
Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197 1
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 1

Unicode 5.2
Character Definition used in translation ; ( Cant .) final particle
Pinyin A1 Jyutping aa1
Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 1

Unicode 5.2
Character Definition exclamatory particle
Pinyin A5 Jyutping aa1 aa2 aa3 aa4 On A Kun KOE Korean A Viet à
Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino- 1

Unicode 5.2
Character Definition chronic illness ; dysentery
Pinyin E1 KE1 Jyutping o1 On A Kun YAMAI
Simplified U+75B4
Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino- 1

Unicode 5.2
Character Definition prefix for people's names ; used in transliteration
Pinyin A1 A4 A5 E1 E3 A3 Jyutping aa2 aa3 aak3 o1 On A Kun KUMA OMONERU O Hangul Korean A OK Tang
Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino- 1 Mathews: Chinese-English Dictionary 1

Unicode 5.2
Character Definition prefix for people's names ; used in transliteration
Pinyin A1 A4 A5 E1 E3 A3 Jyutping aa2 aa3 aak3 o1 On A Kun KUMA OMONERU O Hangul Korean A OK Tang
Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino- 1 Mathews: Chinese-English Dictionary 1

Unicode 5.2
Character Definition one ; a, an ; alone Value 1
Pinyin YI1 Jyutping jat1 On ICHI ITSU Kun HITOTSU HITOTABI HAJIME Hangul Korean IL Tang *qit qit Viet nhất
Frequency 1
Total Strokes 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition one ; a, an ; alone Value 1
Pinyin YI1 Jyutping jat1 On ICHI ITSU Kun HITOTSU HITOTABI HAJIME Hangul Korean IL Tang *qit qit Viet nhất
Frequency 1
Total Strokes 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition one ; a, an ; alone Value 1
Pinyin YI1 Jyutping jat1 On ICHI ITSU Kun HITOTSU HITOTABI HAJIME Hangul Korean IL Tang *qit qit Viet nhất
Frequency 1
Total Strokes 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition male adult ; robust , vigorous ; 4th heavenly stem
Pinyin DING1 ZHENG1 Jyutping ding1 zaang1 zang1 On TEI CHOU TOU Kun HINOTO ATARU YOBORO Hangul Korean CENG Tang *deng deng Viet đinh
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition seven Value 7
Pinyin QI1 Jyutping cat1 On SHICHI SHITSU Kun NANATSU NANATABI Hangul Korean CHIL Tang *tsit tsit Viet thất
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition three Value 3
Pinyin SAN1 SAN4 Jyutping saam1 saam3 On SAN Kun MITSU MITABI Hangul Korean SAM Tang *sɑm sɑm Viet tam
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition top ; superior , highest ; go up , send up
Pinyin SHANG4 Jyutping soeng5 soeng6 On JOU SHOU Kun UE KAMI NOBORU Hangul Korean SANG Tang *zhiɑ̀ng zhiɑ̀ng zhiɑ̌ng Viet thượng
Variant U+4E04
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition top ; superior , highest ; go up , send up
Pinyin SHANG4 Jyutping soeng5 soeng6 On JOU SHOU Kun UE KAMI NOBORU Hangul Korean SANG Tang *zhiɑ̀ng zhiɑ̀ng zhiɑ̌ng Viet thượng
Variant U+4E04
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition under , underneath , below ; down ; inferior ; bring down
Pinyin XIA4 Jyutping haa5 haa6 On KA GE Kun SHITA SHIMO MOTO Hangul Korean HA Tang Viet hạ
Variant U+4E05
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition under , underneath , below ; down ; inferior ; bring down
Pinyin XIA4 Jyutping haa5 haa6 On KA GE Kun SHITA SHIMO MOTO Hangul Korean HA Tang Viet hạ
Variant U+4E05
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition no , not ; un- ; negative prefix
Pinyin BU4 FOU3 FOU1 Jyutping bat1 fau2 On FU BU FUTSU HI Kun SEZU NIARAZU INAYA Hangul Korean PWU PWUL Tang *biət biət Viet bất
Variant U+F967
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition no , not ; un- ; negative prefix
Pinyin BU4 FOU3 FOU1 Jyutping bat1 fau2 On FU BU FUTSU HI Kun SEZU NIARAZU INAYA Hangul Korean PWU PWUL Tang *biət biət Viet bất
Variant U+F967
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition third ; 3rd heavenly stem
Pinyin BING3 Jyutping bing2 On HEI HYOU Kun HINOE Hangul Korean PYENG Viet bính
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition ( same as U+3021 HANGZHOU NUMERAL ONE 〡) number one ; line ; KangXi radical 2
Pinyin GUN3 Jyutping jat1 kwan2 On KON SHI JO NYO Kun SUSUMU SHIRIZOKU Korean KON
Total Strokes 1

Unicode 5.2
Character Definition numerary adjunct , piece ; single
Pinyin GE4 GE3 Jyutping go3 On KA KO Kun KO HI Korean KAY KA Viet
Traditional U+500B
Frequency 1

Unicode 5.2
Character Definition forked ; bifurcation
Pinyin YA1 Jyutping aa1 On A Kun HUTAMATA AGEMAKI Hangul Korean A Viet a
Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197 1
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 1

Unicode 5.2
Character Definition central ; center , middle ; in the midst of ; hit ( target ); attain
Pinyin ZHONG1 ZHONG4 Jyutping zung1 zung3 On CHUU Kun NAKA UCHI ATARU Hangul Korean CWUNG Tang *djiùng djiung Viet trung
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition central ; center , middle ; in the midst of ; hit ( target ); attain
Pinyin ZHONG1 ZHONG4 Jyutping zung1 zung3 On CHUU Kun NAKA UCHI ATARU Hangul Korean CWUNG Tang *djiùng djiung Viet trung
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition dot ; KangXi radical 3
Pinyin ZHU3 Jyutping zyu2 On CHU Kun TEN CHOBO SHIRUSHI Korean CWU
Total Strokes 1

Unicode 5.2
Character Definition do , handle , govern , act ; be
Pinyin WEI4 WEI2 Jyutping wai4 wai6
Traditional U+70BA U+7232 Variant U+70BA
Frequency 1

丿
Unicode 5.2
Character 丿 Definition line ; KangXi radical 4
Pinyin PIE3 Jyutping pit3 On HETSU HECHI YOU Kun MOTORU Korean PYEL Viet phết
Total Strokes 1

Unicode 5.2
Character Definition stretch
Pinyin FU2 On FUTSU BUCHI Kun MAGARU Korean PWUL
Total Strokes 1

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI2 On I Kun NAGARERU
Total Strokes 1

Unicode 5.2
Character Definition marks preceding phrase as modifier of following phrase ; it , him her , them ; go to
Pinyin ZHI1 Jyutping zi1 On SHI Kun YUKU KORE NO Hangul Korean CI Tang *jiə jiə Viet chi
Frequency 1

Unicode 5.2
Character Definition second ; 2nd heavenly stem
Pinyin YI3 Jyutping jyut3 jyut6 On OTSU Kun KINOTO OTO Hangul Korean UL Tang qyit Viet ất
Total Strokes 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition second ; 2nd heavenly stem
Pinyin YI3 Jyutping jyut3 jyut6 On OTSU Kun KINOTO OTO Hangul Korean UL Tang qyit Viet ất
Total Strokes 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition hidden , mysterious , secret ; to conceal ; small ; minute
Pinyin YIN3 On IN ON Kun KAKURERU
Total Strokes 1

Unicode 5.2
Character Definition kwukyel
Total Strokes 1

Unicode 5.2
Character Definition nine Value 9
Pinyin JIU3 Jyutping gau2 On KYUU KU Kun KOKONOTSU Hangul Korean KWU KYU Tang *gioǔ gioǔ Viet cửu
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition also ; classical final particle of strong affirmation or identity
Pinyin YE3 Jyutping jaa5 On YA Kun NARI MATA Hangul Korean YA Tang Viet
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition also ; classical final particle of strong affirmation or identity
Pinyin YE3 Jyutping jaa5 On YA Kun NARI MATA Hangul Korean YA Tang Viet
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition hook ; KangXi radical 6
Pinyin JUE2 Jyutping kyut3 On KETSU Kun KAGI Korean KWEL
Total Strokes 1

Unicode 5.2
Character Definition to finish ; particle of completed action
Pinyin LE5 LIAO3 Jyutping liu5 On RYOU Kun OWARU TSUINI Hangul Korean LYO Tang *leǔ leǔ Viet liễu
Variant U+F9BA
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition to finish ; particle of completed action
Pinyin LE5 LIAO3 Jyutping liu5 On RYOU Kun OWARU TSUINI Hangul Korean LYO Tang *leǔ leǔ Viet liễu
Variant U+F9BA
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition affair , matter , business ; to serve ; accident , incident
Pinyin SHI4 Jyutping si6 On JI SHI Kun KOTO TSUKAU KOTOTOSURU Hangul Korean SA Tang *jrhiə̀ jrhiə̀ Viet sự
Variant U+4E8A
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition two ; twice Value 2
Pinyin ER4 Jyutping ji6 On NI JI Kun FUTATSU FUTATABI Hangul Korean I Tang *njì njì Viet nhì
Variant U+8D30
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition five ; surname Value 5
Pinyin WU3 Jyutping ng5 On GO Kun ITSUTSU Hangul Korean O Tang *ngǒ ngǒ Viet ngũ
Variant U+4F0D
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition little , few ; rather , somewhat
Pinyin XIE1 SUO4 SA1 Jyutping se1 On SA SHA Kun ISASAKA Hangul Korean SA Viet ta
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition mix ; intersect ; exchange , communicate ; deliver
Pinyin JIAO1 Jyutping gaau1 On KOU KYOU Kun MAJIWARU MAJIRU KAU Hangul Korean KYO Tang *gau gau Viet giao
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition mix ; intersect ; exchange , communicate ; deliver
Pinyin JIAO1 Jyutping gaau1 On KOU KYOU Kun MAJIWARU MAJIRU KAU Hangul Korean KYO Tang *gau gau Viet giao
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition bright , brilliant , radiant , light
Pinyin LIANG4 Jyutping loeng6 On RYOU Kun AKIRAKA SUKE Hangul Korean LYANG Tang liɑ̀ng
Variant U+F977
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition man ; people ; mankind ; someone else
Pinyin REN2 Jyutping jan4 On JIN NIN Kun HITO Hangul Korean IN Tang *njin njin Viet nhân
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Unicode 5.2
Character Definition man ; people ; mankind ; someone else
Pinyin REN2 Jyutping jan4 On JIN NIN Kun HITO Hangul Korean IN Tang *njin njin Viet nhân
Frequency 1
Hong Kong school grade 1

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 185 ms